TỔNG HỢP, HOẠT TÍNH ĐỘC TẾ BÀO UNG THƯ BIỂU MÔ CỦA MỘT SỐ XETON ,- KHÔNG NO ĐI TỪ p-CRESOL | Toàn | TNU Journal of Science and Technology

TỔNG HỢP, HOẠT TÍNH ĐỘC TẾ BÀO UNG THƯ BIỂU MÔ CỦA MỘT SỐ XETON ,- KHÔNG NO ĐI TỪ p-CRESOL

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/03/19                Ngày đăng: 08/03/19

Các tác giả

1. Dương Ngọc Toàn Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên,
2. Lâm Thị Thu, Trường THPT Thành phố Cao Bằng – Tỉnh Cao Bằng

Tóm tắt


2-hidroxy-5-methylacetophenon được tổng hợp bằng phản ứng chuyển vị Fries của 4-methylphenylacetate với xúc tác AlCl3. Sản phẩm sau đó đã được biến đổi bởi sự ngưng tụ với aldehyde thơm để tạo thành các xeton α,β-không no mới (3 hợp chất). Bằng phản ứng đóng vòng đã tổng hợp được 01 hợp chất benzothiazepin đi từ xeton a,b- không no trên và o-aminothiophenol. Cấu trúc của các sản phẩm này đã được xác nhận bởi các phương pháp phổ IR, 1H NMR, 13C NMR, HSQC, HMBC, MS. Hoạt tính sinh học của các hợp chất đã được nghiên cứu.

Từ khóa


acetophenon, Fries, p-cresyl, aldehydes, ,-unsaturated ketones.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved