ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG SÀI GÒN VÀ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Tòng | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG SÀI GÒN VÀ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/05/24                Ngày hoàn thiện: 31/05/24                Ngày đăng: 31/05/24

Các tác giả

1. Nguyễn Xuân Tòng Email to author, Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường - Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
2. Lê Thị Tuyền, Trường THPT Lê Thánh Tôn, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Lưu Tăng Phúc Khang, Đại học Chiang Mai, Thái Lan

Tóm tắt


Đại dịch COVID-19 gây thay đổi đáng kể về nước mặt và thói quen sinh hoạt của người dân Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá tác động của COVID-19 đến nước sông Sài Gòn và nhận thức môi trường của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Mẫu nước được thu thập từ 12 địa điểm dọc sông Sài Gòn trong ba giai đoạn dịch COVID-19: trước phong tỏa, trong thời gian phong tỏa, và sau khi hạn chế được nới lỏng. Phân tích cho thấy các tham số hóa lý (ngoại trừ DO) và kim loại nặng (Zn, Cd, Pb, Ni, Cr, Fe) trong nước sông Sài Gòn giảm hơn 80,0% trong thời gian phong tỏa, phù hợp với QCVN08:2023/BTNMT (mức B), nhưng tăng trở lại sau khi hạn chế được nới lỏng, đạt lại mức trước khi phong tỏa. Đồng thời, một khảo sát được tiến hành để đánh giá kiến thức và nhận thức môi trường của người dân Thành phố Hồ Chí Minh về tác động của COVID-19. Tổng 630 phản hồi hợp lệ được thu thập. Kết quả cho thấy hơn 60% người tham gia xác định rác thải, nước thải sinh hoạt và công nghiệp là nguồn chính gây ô nhiễm nước sông Sài Gòn. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức của người dân để thúc đẩy những hành vi có thể giảm thiểu ô nhiễm và cải thiện chất lượng nước sông.

Từ khóa


COVID-19; Sông Sài Gòn; Đóng cửa; Kim loại nặng; Khảo sát nhận thức

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] T. H. Le, T. Truong, L. H. Thai, T. T. V. Pham, and T. P. T. Pham, "Influences of anthropogenic activities on water quality in the Saigon River, Ho Chi Minh City," Journal of Water and Health, vol. 20, no. 3, pp. 491-504, 2022.

[2] UN, "Revision of World Population Prospects," Ho Chi Minh City, Vietnam Metro Area Population 1950–2020, 2019.

[3] L. Lahens, E. Strady, T. C. K. Le, and R. Dris, "Macroplastic and microplastic contamination assessment of a tropical river (Saigon River, Vietnam) transversed by a developing megacity," Environmental Pollution, vol. 236, pp. 661–671, 2018.

[4] M. Babut, B. Mourier, and M. Desmet, "Where has the pollution gone? A survey of organic contaminants in Ho Chi Minh city/Saigon River (Vietnam) bed sediments," Chemosphere, vol. 217, pp. 261–269, 2019.

[5] T. T. N. Nguyen, J. Némery, N. Gratiot, and E. Strady, "Nutrient dynamics and eutrophication assessment in the tropical river system of Saigon – Dongnai (southern Vietnam)," Science of The Total Environment, vol. 653, pp. 370–383, 2019.

[6] T. T. T. Hoang, N. H. V. Nguyen, and T. C. L. Tu, "Anthropogenic input of selected heavy metals (Cu, Cr, Pb, Zn and Cd) in the aquatic sediments of Hochiminh City, Vietnam," Water, Air, and Soil Pollution, vol. 182, pp. 73–81, 2007.

[7] E. Lahiff, Q. M. Pham, and T. C. Nguyen, Vietnam’s Response to the COVID-19 Pandemic. In COVID-19, the Global South and the Pandemic’s Development Impact, Bristol University Press, 2022.

[8] H. Haghnazar, J. A. Cunningham, V. Kumar, E. Aghayani, and M. Mehraein, "COVID-19 and urban rivers: effects of lockdown period on surface water pollution and quality-a case study of the Zarjoub River, north of Iran," Environmental Science and Pollution Research, vol. 29, no. 18, pp. 27382-27398, 2022.

[9] B. Chakraborty, B. Bera, and P. P. Adhikary, "Positive effects of COVID-19 lockdown on river water quality: evidence from River Damodar, India," Scientific Reports, vol. 11, p. 20140, 2021.

[10] B. Singh, P. Rana, N. Mittal, and S. Kumar, "Variations in the Yamuna River Water Quality During the COVID-19 Lockdowns," Frontiers in Environmental Science, vol. 10, 2022, doi: 10.3389/fenvs.2022.940640.

[11] M. Arif, R. Kumar, and S. Parveen, "Reduction in Water Pollution in Yamuna River due to lockdown under COVID-19 Pandemic," The Pharma Innovation Journal, vol. 9, no. 12, pp. 84-89, 2020.

[12] T. T. Le, X. H. Ho, D. P. Nguyen, A. Elias, and A. N. H. Le, "Receptivity of governmental communication and its effectiveness during COVID-19 pandemic emergency in Vietnam: A qualitative study," Global Journal of Flexible Systems Management, vol. 22, pp. 45-64, 2021.

[13] APHA, Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, American Public Health Association, Washington, 1999.

[14] A. Brodziak, D. Sigorski, and M. Osmola, "Attitude of patients with cancer towards vaccinations-results of online survey with special focus on the vaccination against COVID-19," Vaccines (Basel), vol. 9, no. 5, p. 411, 2021.

[15] A. Kumari, P. Ranjan, S. Chopra, and D. Kaur, "Development and validation of a questionnaire to assess knowledge, attitude, practices, and concerns regarding COVID-19 vaccination among the general population," Diabetes Metab Syndr, vol. 15, no. 3, pp. 919–925, 2021.

[16] R. R. Pant, K. Bishwakarma, F. U. R. Qaiser, L. Pathak, G. Jayaswal, and B. Sapkota, "Imprints of COVID-19 lockdown on the surface water quality of Bagmati river basin, Nepal," Journal of Environmental Management, vol. 289, p. 112522, 2021.

[17] F. Braga, G. M. Scarpa, V. E. Brando, G. Manfè, and L. Zaggia, "COVID-19 lockdown measures reveal human impact on water transparency in the Venice Lagoon," Science of the Total Environment, vol. 736, p. 139612, 2020.

[18] D. W. Hallema, F.-N. Robinne, and S. G. Mcnulty, "Pandemic spotlight on urban water quality," Ecological Processes, vol. 9, pp. 1–3, 2020.

[19] B. Chakraborty, B. Bera, P. P. Adhikary, and S. Bhattacharjee, "Positive efects of COVID‑19 lockdown on river water quality: evidence from River Damodar, India," Scientifc Reports, vol. 11, p. 20140, 2021.

[20] R. Khan, A. Saxena, and S. Shukla, "Assessment of the impact of COVID‐19 lockdown on the heavy metal pollution in the River Gomti, Lucknow city, Uttar Pradesh, India," Environmental Quality Management, vol. 31, no. 4, pp. 41–49, 2021.

[21] A. Carducci, M. Fiore, A. Azara, G. Bonaccorsi, M. Bortoletto, G. Caggiano, A. Calamusa, and A. De Donno, "Environment and health: risk perception and its determinants among Italian university students," Science of The Total Environment, vol. 691, pp. 1162–1172, 2019.

[22] E. A. Severo, J. C. F. De Guimarães, and E. C. H. Dorion, "Cleaner production, social responsibility and eco-innovation: generations’ perception for a sustainable future," Journal of Cleaner Production, vol. 186, pp. 91–103, 2018.

[23] E. Gómez-Llanos, P. Durán-Barroso, and R. Robina-Ramírez, "Analysis of consumer awareness of sustainable water consumption by the water footprint concept," Science of the Total Environment, vol. 721, p. 137743, 2020.

"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:

PT-BR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>

style='mso-element:field-end'>
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.10281

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved