TỔNG HỢP NANO Fe3O¬4 BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA SỬ DỤNG KĨ THUẬT VI SÓNG DÙNG CHO HỆ DẪN THUỐC | Hương | TNU Journal of Science and Technology

TỔNG HỢP NANO Fe3O¬4 BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA SỬ DỤNG KĨ THUẬT VI SÓNG DÙNG CHO HỆ DẪN THUỐC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/03/19                Ngày đăng: 08/03/19

Các tác giả

1. Lê Thị Thu Hương Email to author, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện Khoa học Vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2. Lê Mai Hương, Viện Hóa học các hơp chất tự nhiên - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
3. Trần Thị Hồng Hà, Viện Hóa học các hơp chất tự nhiên - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
4. Phạm Hồng Nam, Institute of Materials Science - VAST
5. Hà Phương Thư, Viện Khoa học Vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, hạt nano từ tính Fe3O4 được tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa từ ion Fe3+ và Fe2+ với sự trợ giúp của kĩ thuật vi sóng. Cấu trúc tinh thể và tính chất từ của các mấu Fe3O4 tổng hợp trong các điều kiện phản ứng vi sóng khác nhau được nghiên cứu để tìm điều kiện tối ưu. Các mẫu Fe3O4 được xác định đặc trưng bằng phương pháp phổ hồng ngoại (FTIR), hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FeSEM), hiển vi điện tử truyền qua (TEM), nhiễu xạ tia X (XRD), từ kế mẫu rung (VSM) và tán xạ ánh sáng động (DLS). Mẫu hạt nano Fe3O4 đã được tối ưu hóa (kích thước 10-15 nm, từ độ bão hòa 69 emu/g và thế Zeta 40,1 mV) được biến đổi bề mặt bằng polime alginate và mang thuốc chống ung thư Doxorubicin. Hiệu ứng đốt nóng cảm ứng và tác động trên các dòng tế bào ung thư cho thấy quá trình tổng hợp Fe3O4 với kĩ thuật vi sóng duy trì tốt các tính chất vật lí cũng như sinh học của vật liệ này.

Từ khóa


tổng hợp có kĩ thuật vi sóng, đồng kết tủa, nano Fe3O4, hệ dẫn thuốc, Doxorubicin

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved