BẬC KHÔNG ĐIỂM CỦA WRONSKIAN CÁC HÀM CHỈNH HÌNH P-ADIC | Ngân | TNU Journal of Science and Technology

BẬC KHÔNG ĐIỂM CỦA WRONSKIAN CÁC HÀM CHỈNH HÌNH P-ADIC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/05/19                Ngày đăng: 31/05/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Ngân Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN
2. Hà Trần Phương, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN
3. Padaphet Inthavichit, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Tóm tắt


Cho fo,..., fn là các hàm chỉnh hình độc lập tuyến tính...

Từ khóa


Wronskian, p-adic holomorphic function.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved