ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN CHẾ TẠO ĐẾN QUÁ TRÌNH MỌC MẦM VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NANO TINH THỂ CdSe TRONG HỆ PHẢN ỨNG OCTADECENE – AXIT OLEIC | Luyến | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN CHẾ TẠO ĐẾN QUÁ TRÌNH MỌC MẦM VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NANO TINH THỂ CdSe TRONG HỆ PHẢN ỨNG OCTADECENE – AXIT OLEIC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/03/19                Ngày đăng: 08/03/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Luyến Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Xuân Ca, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Các nano tinh thể CdSe được nghiên cứu chế tạo trong hệ phản ứng đơn giản nhất octadecene – axit oleic, trong hệ phản ứng này axit oleic là ligand duy nhất liên kết với tiền chất ban đầu Cd2+. Ảnh hưởng của các thông số công nghệ như: nhiệt độ phản ứng, nồng độ axit oleic, thời gian phản ứng đến đặc trưng hình thái, cấu trúc tinh thể, phổ hấp thụ, phổ huỳnh quang, phổ tán xạ Raman đã được khảo sát. Trong hệ phản ứng này, ligand axit oleic đóng vai trò quyết định hình thành pha cấu trúc Zinblend của nano tinh thể CdSe. Kết quả nghiên cứu này hoàn toàn khác so với công bố trước đó cho rằng ligand axit oleic đóng vai trò hình thành pha cấu trúc Wurtzite của nano tinh thể CdSe. Các kết quả nghiên cứu là cơ sở để tạo cảm biến sinh học nhằm phát hiện nhanh vi khuẩn gây bệnh.


Từ khóa


Nano tinh thể CdSe, octadecene, axit oleic, cấu trúc tinh thể, cảm biến sinh học

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved