TÍNH CHẤT QUANG CỦA ION Eu3+ PHA TẠP TRONG THỦY TINH ALUMINOSILICATE | Độ | TNU Journal of Science and Technology

TÍNH CHẤT QUANG CỦA ION Eu3+ PHA TẠP TRONG THỦY TINH ALUMINOSILICATE

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/03/19                Ngày đăng: 08/03/19

Các tác giả

1. Phan Văn Độ Email to author, Trường Đại học Thủy lợi
2. Nguyễn Xuân Ca, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Thủy tinh aluminosilicate (AlSiO) pha tạp Eu3+ với nồng độ 1,0 % khối lượng, được chế tạo bằng phương pháp sol-gel. Phổ kích thích và phát xạ của mẫu đã được khảo sát. Phổ phonon-sideband (PSB) gắn với chuyển dời kích thích 7F0-5D2 được sử dụng để đánh giá hằng số liên kết điện tử - phonon và cấu trúc của môi trường cục bộ xung quanh ion Eu3+. Tỉ số cường độ của chuyển dời 5D0-7F25D0-7F1 được sử dụng để đánh giá độ bất đối xứng của môi trường xung quanh ion Eu3+. Các thông số cường độ Judd–Ofelt (JO) được tính từ phổ huỳnh quang và được sử dụng để đánh giá xác suất chuyển dời, (A), tỉ số phân nhánh (β), tiết diện phát xạ cưỡng bức (σλp) cho mức kích thích 5D0 của ion Eu3+.

Từ khóa


Phương pháp sol-gel, thủy tinh aluminosilicate, lý thuyết Judd-Ofelt

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved