NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ ĐÍCH TRONG LỚP HỌC CỦA GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CẤP TIỂU HỌC Ở THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG | Minh | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ ĐÍCH TRONG LỚP HỌC CỦA GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CẤP TIỂU HỌC Ở THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/05/19                Ngày đăng: 07/06/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Hồng Minh Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN
2. Nguyễn Thị Thu Hương, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN
3. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Tóm tắt


Trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ, rất nhiều nghiên cứu đã và đang khẳng định những ảnh hưởng tích cực của việc sử dụng ngôn ngữ đích trong lớp học đối với hiệu quả của dạy và học ngoại ngữ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi giáo viên có năng lực ngoại ngữ không cao, không tự tin và không thực hành thường xuyên, việc sử dụng tiếng Anh để giảng dạy tiếng Anh chưa phải là một thực hành thường xuyên và chất lượng của việc sử dụng ngôn ngữ đích cũng còn rất nhiều vấn đề đáng bàn. Bài báo này nghiên cứu thực trạng sử dụng tiếng Anh trong lớp học của giáo viên tiếng Anh ở trường Tiểu học Bình Sơn 1, Bình Sơn 2 và Cải Đan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam; đồng thời chỉ ra những khó khăn khiến người giáo viên không thể tối đa hóa thời gian sử dụng ngôn ngữ đích trong lớp học. Dựa trên những khuyến nghị của Hội đồng Giảng dạy Ngoại ngữ Hoa Kỳ (ACTFL), chúng tôi thảo luận những các chiến lược cụ thể nhằm tăng cường việc sử dụng tiếng Anh của giáo viên trong lớp học ngoại ngữ trong bối cảnh Việt Nam.

Từ khóa


sử dụng ngôn ngữ đích, giảng dạy bằng tiếng Anh; ngôn ngữ lớp học; giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học; thành phố Sông Công

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. Cook, V., Using the First Language in the Classroom, Canadian Modern Language Review, 2001.

[2]. Clarke, P., Supporting Children Learning English as a Second Language in the Early Years (birth to six years), Victorian Curriculum and Assessment Authority, 2009.

[3]. Auerbach, E., Reexamining English only in the ESL classroom, TESOL Quarterly, 1993.

[4]. Burden., The Use of the Students’ Mother Tongue in Monolingual English “Conversation” Classes at Japanese Universities, TLT Online Editor, 2000.

[5]. Atkinson., Teaching monolingual classes, London: Longman, 1993.

[6]. Buckmaster, R., First and second languages do battle for the classroom, The Guardian, 2000.

[7]. Ellis, R., The Study of Second Language Acquisition, Oxford University, 2008.

[8]. Krashen, Second language Acquisition and Second Language Learning, Pergamon Press, 1981.

[9]. Larsen-Freeman, Input in second language acquisition, 1985.

[10]. MacDonad, Using the target language. Cheltenam: Mary Glasgow Publications, 1993.

[11]. Liu, J., L1 Use in L2 Vocabulary Learning: Facilitator or Barrier. International Education Studies, 2008.

[12]. Turnbull, There is a role for the L1 in second and foreign language teaching. Cadanian Morden Language Review, 2001.

[13]. ACTFL, Use of the target language in the classroom, 2010.

[14]. Orland-Barak & Yinon, Different but similar: Student teachers' perspectives on the use of L1 in Arab and Jewish EFL classroom settings, Language, Culture and Curriculum, 2005.

[15]. Macaro, E., Analyzing Student Teachers' Codeswitching in Foreign Language classroom: Theories and Decision Making. The Modern Language Journal, 2001.

[16]. Pinter, Teaching young language learners. Oxford: Oxford university Press, 2006.

[17]. Richards, J. C., Competence and performance in language teaching. RELC Journal, 2010.

[18]. Le, Van Canh & Willy Renandya, Teacher's English Proficiency and Classroom language Use. RELC Journal.

[19]. Tennant, A. and Nigussie Negash, Language Improvement for English teachers. British Council, 2009.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2019.06.1061

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved