XÁC ĐỊNH SỰ PHỤ THUỘC TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA DUNG DỊCH NHỊ PHÂN VÀO THÀNH PHẦN DUNG DỊCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CÔ LẬP | Preobrazhenskii | TNU Journal of Science and Technology

XÁC ĐỊNH SỰ PHỤ THUỘC TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA DUNG DỊCH NHỊ PHÂN VÀO THÀNH PHẦN DUNG DỊCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CÔ LẬP

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/08/17

Các tác giả

1. M. Preobrazhenskii Email to author, Đại học tổng hợp kỹ thuật quốc gia Voronezh
2. O. Rudakov, Đại học tổng hợp kỹ thuật quốc gia Voronezh
3. M. Popov, Đại học tổng hợp kỹ thuật quốc gia Voronezh
4. Trần Hải Đăng, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, tính chất hóa lý của dung dịch nhị phân được xác định là có sự phụ thuộc vào tính chất của các thành phần trong dung dịch. Sự phụ thuộc này được xác định và được biểu diễn bằng một thuật toán triển khai hàm mở rộng của chuỗi Fourier. Để tính toán và định lượng chính xác được sự đóng góp của các thành phần vào tính chất của dung dịch nhị phân thì các tác giả đã sử dụng phương pháp cô lập từng thành phần và thực nghiệm kiểm tra các tham số của các tính chất. Trong nghiên cứu đã chỉ ra ý nghĩa quan trọng cho việc xác định định lượng sự đóng góp của các thành phần vào tính chất hóa lý chung của dung dịch nhị phân. Sai số tương đối của phương pháp nghiên cứu này là nhỏ hơn 2% và được xác định là sai số thực nghiệm.


Từ khóa


tính chất hóa lý, dung dịch nhị phân, cô lập, thuật toán, chuỗi Fourier.

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved