ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GPS THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG ĐO VẼ TẠI XÃ VĂN LÃNG, HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI | Anh | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GPS THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG ĐO VẼ TẠI XÃ VĂN LÃNG, HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/08/17

Các tác giả

1. Nguyễn Ngọc Anh Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Đức Nhuận, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
3. Vũ Thị Thanh Thủy, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Kết quả xây dựng lưới khống chế mặt bằng xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đạt được như sau: từ 03 điểm địa chính (YB67, YB68, YB69) được chọn làm điểm khởi tính đã xây dựng thêm 89 điểm lưới khống chế với các chỉ tiêu sai số: Sai số trung phương trọng số đơn vị. mo = ± 1,000; Sai số vị trí điểm (lớn nhất (KV1-33): mp = 0,008m; nhỏ nhất (KV1-55): mp = 0,002m); Sai số trung phương tương đối chiều dài cạnh (lớn nhất (KV1-33---KV1-34): mS/S = 1/ 25.303; nhỏ nhất (KV1-39---YBI-68): mS/S = 1/ 447.797); Sai số trung phương phương vị cạnh (lớn nhất (KV1-33---KV1-34): ma = 8,39"; nhỏ nhất (KV1-39---YBI-68): ma = 0,46"); Sai số trung phương chênh cao (lớn nhất (KV1-33---KV1-36): mh= 0,015m; nhỏ nhất (KV1-31---YBI-68): mh= 0,003m); Chiều dài cạnh (lớn nhất (KV1-1---KV1-5): Smax = 991,34m; nhỏ nhất (KV1-31---KV1-32): Smin = 106,87m; trung bình: Stb = 464,61m). Như vậy, lưới khống chế đo vẽ xã Văn Lãng đảm bảo yêu cầu chất lượng theo quy định tại thông tư số 25\2014\TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, độ chính xác cao, lưới chặt chẽ và đủ điều kiện để tiến hành đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa chính.


Từ khóa


Hệ thống định vị toàn cầu, bình sai, bản đồ địa chính, công nghệ, lưới khống chế…

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved