HIỆN TƯỢNG ĐIỆN ĐỘNG HỌC TRONG ỐNG MAO DẪN HÌNH TRỤ | Thành | TNU Journal of Science and Technology

HIỆN TƯỢNG ĐIỆN ĐỘNG HỌC TRONG ỐNG MAO DẪN HÌNH TRỤ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/03/19                Ngày đăng: 08/03/19

Các tác giả

1. Lương Duy Thành Email to author, Đại học Thủy lợi
2. Phan Văn Độ, Đại học Thủy lợi
3. Phạm Thị Thanh Nga, Đại học Thủy lợi
4. Nguyễn Trọng Tâm, Đại học Hàng Hải Việt Nam
5. Phạm Thị Na, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
6. Phan Thị Ngọc, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Hiện tượng điện động học được gây ra bởi chuyển động tương đối giữa chất lỏng và bề mặt rắn và nó có liên hệ trực tiếp với sự tồn tại của lớp điện tích kép tại mặt phân cách giữa chất lỏng-bề mặt rắn. Trong báo cáo này, chúng tôi trình bày cơ sở l‎ý thuyết của hiện tượng điện động học trong một ống mao dẫn hình trụ. Trên cơ sở đó, chúng tôi thu nhận được hệ số điện thế chảy và hệ số thẩm điện. Các biểu thức l‎ý thuyết sau đó được so sánh với kết quả thực nghiệm ở các tài liệu đã được công bố trong trường hợp bề dày của lớp điện tích kép rất nhỏ so với bán kính của ống mao dẫn. Kết quả cho thấy có sự phù hợp tốt giữa l‎ý thuyết và thực nghiệm. Kết quả trong báo cáo này sẽ là cơ sở để nghiên cứu hiện tượng điện động học trong môi trường xốp.

Từ khóa


hiện tượng điện động học, thế zeta, môi trường xốp, lớp điện tích kép

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved