THIẾT KẾ TỐI ƯU CẤU TRÚC HẤP THỤ VI SÓNG HIỆU SUẤT CAO HAI LỚP CHO BĂNG TẦN X-KU SỬ DỤNG THUẬT GIẢI DI TRUYỀN | Hà | TNU Journal of Science and Technology

THIẾT KẾ TỐI ƯU CẤU TRÚC HẤP THỤ VI SÓNG HIỆU SUẤT CAO HAI LỚP CHO BĂNG TẦN X-KU SỬ DỤNG THUẬT GIẢI DI TRUYỀN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/03/19                Ngày đăng: 08/03/19

Các tác giả

1. Nguyễn Trần Hà Email to author, Học viện Kỹ thật Quân sự
2. Trần Quang Đạt, Học viện Kỹ thật Quân sự
3. Đặng Hải Ninh, Học viện Kỹ thật Quân sự
4. Nguyễn Vũ Tùng, Học viện Kỹ thật Quân sự
5. Phạm Văn Thìn, Học viện Kỹ thật Quân sự

Tóm tắt


Bài báo trình bày về vấn đề thiết kế vật liệu hấp thụ vi sóng hiệu suất cao, vật liệu có cấu trúc 2 lớp cho băng tần X-Ku. Đã sử dụng thuật toán di truyền (Genetic Algorithm) để tìm bề dày và loại vật liệu tối ưu cho mỗi lớp. Các thông số điện môi và độ từ thẩm của các vật liệu composite chế tạo từ vật liệu điện từ và cao su silicon được sử dụng trong chương trình mô phỏng. Đã tiến hành khảo sát sự phụ thuộc hệ số phản xạ ở các chế độ TE, TM theo góc tới. Dữ liệu thực nghiệm thu được từ ba mẫu phù hợp với các kết quả mô phỏng. Kết quả cho thấy các hệ số phản xạ của các mẫu đạt -54,96 dB, -43,68 dB và -28,45 dB tương ứng với các tần số 10 GHz, 11,2 GHz and 13,2 GHz.

Từ khóa


RAM, Thuật toán di truyền, vật liệu hấp thụ vi sóng, thiết kế tối ưu, băng tần X-Ku.

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved