ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP NGÔ LAI TRONG VỤ ĐÔNG TẠI HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN | Kiên | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP NGÔ LAI TRONG VỤ ĐÔNG TẠI HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/07/17

Các tác giả

1. Trần Trung Kiên Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Kiều Xuân Đàm, Viện Nghiên cứu Ngô
3. Lương Văn Huân, Huyện Đoàn Định Hóa
4. Phan Thị Thu Hằng, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Thí nghiệm được tiến hành trong vụ Đông 2016 tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên gồm 7 tổ hợp ngô lai (THL): TA16-1, TA16-2, TA16-3, TA16-4, TA16-5, TA16-6, TA16-7 và 2 giống đối chứng NK4300 và LVN61. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn toàn gồm 9 công thức, 4 lần nhắc lại với diện tích ô thí nghiệm là 14 m2. Kết quả thí nghiệm cho thấy: Các tổ hợp lai (THL) có thời gian sinh trưởng từ 116 – 120 ngày, phù hợp với công thức luân canh tại Thái Nguyên. Các THL có chiều cao cây biến động từ 208,0 – 243,5 cm. THL TA16-1 (243,5cm) có chiều cao cây cao hơn hai giống đối chứng, các THL khác có chiều cao cây tương đương hai giống đối chứng. Các THL thí nghiệm có số lá trên cây biến động từ 18,5 – 19,9 lá, tương đương hai giống đối chứng. Chỉ số diện tích lá của các THL tham gia thí nghiệm dao động từ 3,87 – 4,35 m2 lá/m2 đất. Trong đó, THL TA16-4 có CSDTL cao hơn so với hai giống đối chứng, các THL khác có CSDTL tương đương so với hai giống đối chứng. Năng suất thực thu của các THL tham gia thí nghiệm dao động từ 38 – 56,7 tạ/ha. Năm THL: TA16-1, TA16-2, TA16-3, TA16-4, TA16-7 có NSTT đạt từ 46,6 – 51,3 tạ/ha, tương đương so với hai giống đối chứng NK4300 và LVN61 (53,5 – 56,7 tạ/ha).


Từ khóa


Định Hóa, năng suất, phát triển, sinh trưởng, tổ hợp ngô lai, vụ Đông

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved