SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC ĐỌC MỞ RỘNG ĐỂ CẢI THIỆN KHẢ NĂNG ĐỌC CỦA SINH VIÊN | Ngân | TNU Journal of Science and Technology

SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC ĐỌC MỞ RỘNG ĐỂ CẢI THIỆN KHẢ NĂNG ĐỌC CỦA SINH VIÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/05/19                Ngày đăng: 29/05/19

Các tác giả

1. Phạm Thị Hoàng Ngân Email to author, Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định
2. Mai Thị Thanh Thu, Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định
3. Trần Văn Đăng, Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định

Tóm tắt


Đọc là một cách để học tập và hưởng thụ. Đặc biệt, trong việc học ngoại ngữ thứ hai, khả năng đọc tốt là cần thiết cho việc học tiếng Anh với mục đích học thuật và mục đích nghề nghiệp cũng như trong nhiều chương trình giảng dạy của các trường đại học. Nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra, sinh viên dành nhiều thời gian đối với các bài học đọc để đạt được năng lực như vậy. Mặc dù có nhiều năm được hướng dẫn và thực hành về cách đọc, nhiều sinh viên học tiếng Anh vẫn gặp khó khăn trong việc cải thiện khả năng đọc. Tất nhiên, có một số lý do cho việc này như việc thiếu từ vựng, đọc lưu loát và thói quen đọc. Có nhiều cách khác nhau để cải thiện khả năng đọc của sinh viên và một trong số đó là phương thức “đọc mở rộng”. Do đó, bài báo nhằm mục đích chỉ ra các vấn đề mà sinh viên gặp phải trong khi học đọc và tìm ra lợi ích của việc “đọc mở rộng” đối với  việc cải thiện khả năng đọc của sinh viên.


Từ khóa


đọc mở rộng; khả năng đọc; từ vựng; đọc lưu loát; thói quen đọc

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. Sheu, S.P., “The effects of Extensive reading on learners’ reading ability development,” Journal of National Taipei Teachers College, vol 17, no. 2, pp.213-228, 2004.

[2]. Day, R. R. and Bamford, J., Extensive reading in the second language classroom. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

[3]. Horst, M., “Learning L2 Vocabulary through Extensive Reading: A measurement Study,” The Canadian Modern language Review, vol. 61, no. 3, pp. 355-382, 2005.

[4]. Pigada, M. & Schmitt, N., “Vocabulary acquisition from extensive reading: A case study,” Reading in a Foreign Language, vol. 18, no. 1, 2006.

[5]. Soltani, R., “Extensive Reading A Stimulant to Improve Vocabulary Knowledge,” Studies in literature and Language, vol. 2, no.3, pp. 161-167, 2011.

[6]. Wang, L., “How to improve students’ reading ability,” US-China education review, vol.3, no.5, pp.47-51, 2006.

[7]. Hsueh-chau, M. H. & Nation, P., “Unknown vocabulary density and reading comprehension,” Reading in a Foreign Language, vol. 13, no. 1, pp.403-430, 2000.

[8]. MohdAsraf, R & Ahmad, I. S., “Promoting English language development and the reading habit among students in rural schools through the Guided Extensive Reading programme,” Reading in a Foreign Language, vol. 15, no. 15, pp.84-102, 2010.

[9]. Dunn, M., “Reading fluency: What, Why, and How?”.[Online].Available:http://www.u46.org/dbs/roadmap/files/.../news-fluency. [Accessed Sept 11, 2010].

[10]. Grabe, W., “Fluency in reading-thirty-five years later,” Reading in a Foreign Language, vol. 22, no. 1, pp.71-83, 2010.

[11]. Meng, F., “Developing Students’ Reading Ability through Extensive Reading,” English Language Teaching, vol. 2, no. 2, pp.132-137, 2009.

[12]. Hafiz, F.M. & Tudor, I., “Extensive reading and the development of language skills,” ETL journal, vol. 34, no. 1, pp. 5-13, 1989.

[13]. Pigada, M. & Schmitt, N., “Vocabulary acquisition from extensive reading: A case study,” Reading in a Foreign Language, vol. 18, no. 1, 2006.

[14]. Day, R. R., & Bamford, J., “Top ten principles for teaching extensive reading,” Reading in a Foreign Language, vol.14, pp.136–141, 2002.

[15]. Iwahori,Y., “Developing reading fluency: A study of extensive reading in EFL,” Reading in a Foreign Language, vol. 20, no. 1, pp.70-91, 2008.

[16]. Bell, T., “Extensive reading: Speed and comprehension,” The Reading Matrix, vol. 1, no. 1, 2001.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2019.06.1130

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved