TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC SÁNG KIẾN THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI | Tuân | TNU Journal of Science and Technology

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC SÁNG KIẾN THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/05/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

1. Hà Minh Tuân Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Minh Tuấn, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên
3. Khuất Thị Thanh Huyền, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên
4. Nguyễn Hải Long, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu được triển khai trong năm 2018 nhằm mục đích đánh giá tác động của BĐKH đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, đồng thời phân tích và đề xuất các mô hình sinh kế và sáng kiến thích ứng với BĐKH. Phương pháp luận gồm nghiên cứu tài liệu thứ cấp và phỏng vấn, thảo luận nhóm với đại diện của phòng nông nghiệp huyện và đại diện người dân thuộc 3 xã của huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Kết quả cho thấy, Văn Bàn chịu ảnh hưởng khá nặng nề bởi tác động của BĐKH, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương. Ngoài việc phân tích các sáng kiến và hoạt động thích ứng BĐKH tại địa phương, đề tài đã đưa ra đề xuất áp dụng 5 mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện của địa bàn nghiên cứu và các vùng có điều kiện sinh thái tương tự. Đồng thời, các hướng nghiên cứu tương lai được đề cập trong bài.


Từ khóa


Biến đổi khí hậu; Nông nghiệp; Mô hình sinh kế; Sáng kiến thích ứng BĐKH; Tác động.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Ha, T.M. and Duong, V.H., Using System Dynamics Modelling and Communication Strategies for a Resilient and Smart City in Vietnam. International Journal of Environmental Science & Sustainable Development, 3(1), pp. 10-16, 2018.

[2]. Davidson, O., Halsnaes, K., Huq, S., Kok, M., Metz, B., Sokona, Y. and Verhagen, J., The development and climate nexus: the case of

sub-Saharan Africa. Climate policy, 3 (sup1), pp. S97-S113, 2003.

[3]. Ringler, C., Bhaduri, A. and Lawford, R., The nexus across water, energy, land and food (WELF): potential for improved resource use efficiency? Current Opinion in Environmental Sustainability, 5 (6), pp. 617-624, 2013.

[4]. Nguyen Huu Ninh & Hoang Minh Hien, “Global warming and Vietnam: Impact on agriculture”, Website:http://tiempo.sei-international.org/ portal/ archive/ vietnam/impact5.htm, 2018.

[5]. Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, “Giới thiệu về huyện Văn Bàn”, Website: https://vanban.laocai.gov.vn/huyenvanban/1230/27564/45317/Gioi-thieu-ve-huyen-Van-Ban/, 2018.

[6]. Đặng Thị Thanh Hoa, Tác động biến đổi khí hậu đến ngành trồng lúa tỉnh Lào Cai và đề xuất giải pháp ứng phó, Luận văn Thạc sỹ khoa học, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội, 2013.

[7]. Trần Ngọc Ngoạn, Nguyễn Hữu Hồng, Đặng Văn Minh, Giáo trình hệ thống nông nghiệp, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 1999.

[8]. Phạm Thị Sến, “Tổng quan về nông lâm kết hợp ở Việt Nam”, Báo cáo trình bày tại hội thảo “Agroforestry: the way forward”, 8-10 October, 2015, New Delhi, India, 2015.

[9]. Hà Minh Tuân, Nghiên cứu ứng dụng phụ phẩm sinh học cho sản xuất chè tại Thái Nguyên, SNV Hà Lan, 2007.

[10]. Hà Minh Tuân, Nghiên cứu ứng dụng phụ phẩm sinh học trong ngành thủy sản tại Bắc Ninh, SNV Hà Lan, 2008.

[11]. Trần Văn Điền, Hồ Ngọc Sơn, Lưu Thị Thu Giang, “Kiến thức bản địa và vấn đề thích nghi với biến đổi khí hậu của các tộc người dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam”, Hội thảo “Phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi”, Thái Nguyên, 2014.

[12]. Phạm Thị Thu, “Kỹ thuật canh tác lúa cải tiến (SRI) - Giải pháp mang lại nhiều lợi ích”, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn. Website: https://sonnptnt. backan. gov.vn/Pages/tin-chuyen-nganh-214/ trong-trot-va-bao-ve-thuc-vat-230/ky-thuat-canh-tac-lua-cai-tien-sri-gc1777d3fc4b11c4b. aspx, 2017.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved