DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2015-2017 | Nga | TNU Journal of Science and Technology

DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2015-2017

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/05/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

1. Cao Phương Nga Email to author, đại học kinh tế và quản trị kinh doanh thái nguyên
2. Vũ Bạch Diệp, đại học kinh tế và quản trị kinh doanh thái nguyên

Tóm tắt


Thái Nguyên là tỉnh miền núi phía Bắc có tài nguyên thiên nhiên, nhân văn phong phú, thuận lợi cho phát triển du lịch đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng. Trong những năm  qua, du lịch Thái Nguyên đã từng bước phát triển tuy nhiên chưa tương xứng với tiềm năng vốn có của tỉnh, ngành du lịch còn yếu và chưa có tác dụng hỗ trợ thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Bài viết phân tích thực trạng về du lịch nghỉ dưỡng của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2015-2017 và đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy cao chất lượng, hiệu quả trong quá trình kinh doanh và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.

 


Từ khóa


Du lịch, du lịch nghỉ dưỡng, Thái Nguyên, phát triển, tăng trưởng.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. UBND tỉnh Thái Nguyên, Quyết định phê duyệt chương trình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017-2020 (Ban hành kèm theo quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 26/6/2017), 2017.

[2]. Hoàng Thị Huệ và Nguyễn Thị Gấm, “Du lịch sinh thái trong xu thế phát triển du lịch bền vững tại Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T. 81, S. 05, tr 51-62, 2016.

[3]. Phạm Trung Lương, “Du lịch sinh thái: những vấn đề về lý luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam”, Nhà xuất bản giáo dục, 2002.

[4]. Jeffrey D. Kline, “Tourism and Natural Resource Management: A General Overview of Research and Issues”, no. 1, pp. 1-10, 2001.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved