TỪ KHỞI NGHĨA BẮC SƠN ĐẾN CĂN CỨ ĐỊA BẮC SƠN - VÕ NHAI | Thủy | TNU Journal of Science and Technology

TỪ KHỞI NGHĨA BẮC SƠN ĐẾN CĂN CỨ ĐỊA BẮC SƠN - VÕ NHAI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 07/05/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

Bùi Thị Thu Thủy Email to author, Học viện Cảnh sát Nhân dân

Tóm tắt


Cách mạng tháng Tám năm 1945 là mốc son vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta, góp phần vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám có vai trò quan trọng của các căn cứ địa cách mạng. Bắc Sơn - Võ Nhai là căn cứ địa đầu tiên được hình thành trong thời kì vận động giải phóng dân tộc 1939-1945. Được hình thành dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, trong đó cơ sở thực tiễn là từ những thành quả của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (tháng 9/1940). Nó đã đặt tiền đề cho sự hình thành và phát triển của căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai. Bài viết tập trung làm rõ mối liên hệ giữa cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn với sự hình thành căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai.


Từ khóa


Khởi nghĩa Bắc Sơn; du kích Bắc Sơn; căn cứ địa; Bắc Sơn - Võ Nhai

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Phan Ngọc Liên (chủ biên), Từ điển thuật ngữ lịch sử phổ thông, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2010.

[2]. Ban nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Lạng Sơn, Lịch Sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân huyện Bắc Sơn (1930 - 1954), Xí nghiệp in 1 - Thông tấn xã Việt Nam - Hà Nội, 1990.

[3]. Ban nghiên cứu lịch sử Đảng khu tự trị Bắc Thái, Lịch sử Cứu quốc quân, Nxb Việt Bắc, 1975.

[4]. Trường Chinh, Diễn văn đọc trong lễ kỉ niệm lần thứ 40 ngày khởi nghĩa Bắc Sơn, Báo Nhân dân ngày 30/9/1980.

[5]. Đảng Cộng Sản Việt Nam, Văn kiện Đảng 1939 - 1945, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1963.

[6]. Trần Bá Đệ (chủ biên), Một số chuyên đề lịch sử Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2000.

[7]. Vũ Quang Hiển (chủ biên), Cách mạng tháng Tám năm 1945 (Một số chuyên khảo), Nxb Đại học Thái Nguyên, 2013.

[8]. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương, Cách mạng tháng Tám năm 1945, Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1963.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved