ỨNG DỤNG DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN KỸ THUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Hương | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN KỸ THUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/06/17

Các tác giả

1. Trương Thị Thu Hương Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
2. Trương Tuấn Anh, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Dạy học dự án là một hình thức tổ chức dạy học vừa có tính hợp tác, vừa có tính thực tiễn cao. Hình thức tổ chức dạy học này tạo sự gắn bó chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, tư duy và hành động, cá nhân và tập thể, nhà trường và xã hội, do đó, nó giúp phát huy cao độ ở người học tính tích cực, chủ động, hợp tác và sáng tạo. Hình thức dạy học này đã có trên thế giới từ rất lâu, tuy nhiên, việc đưa dạy học dự án vào quá trình dạy học ở bậc đại học ở Việt Nam nói chung và trong công tác đào tạo giáo viên kỹ thuật nói riêng còn gặp nhiều khó khăn và kết quả đạt được vẫn còn hạn chế. Bài viết trình bày một số khái niệm cơ bản của dạy học dự án và một số giải pháp để vận dụng một cách thuận lợi và hiệu quả hình thức dạy học này trong công tác đào tạo giáo viên kỹ thuật tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.


Từ khóa


Dự án, dạy học, hình thức dạy học, giáo viên kỹ thuật, dạy học dự án.

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved