VỀ TRÒ CHƠI ĐUỔI BẮT TUYẾN TÍNH TRÊN THANG THỜI GIAN VỚI THÔNG TIN CHẬM VÀ HẠN CHẾ HÌNH HỌC | Minh | TNU Journal of Science and Technology

VỀ TRÒ CHƠI ĐUỔI BẮT TUYẾN TÍNH TRÊN THANG THỜI GIAN VỚI THÔNG TIN CHẬM VÀ HẠN CHẾ HÌNH HỌC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/05/19                Ngày đăng: 08/05/19

Các tác giả

1. Vi Diệu Minh Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Bùi Linh Phượng, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Thang thời gian cho phép hợp nhất các hệ động lực mô tả bởi hệ phương trình vi phân và hệ phương trình sai phân dưới cùng một mô hình chung là hệ động lực trên thang thời gian, đồng thời nhiều mô hình khác của thực tế cũng được mô tả bởi hệ động lực trên thang thời gian. Bài toán đuổi bắt là một trong các bài toán cơ bản của lý thuyết trò chơi mà ở đó chuyển động của hai đối tượng (tạm gọi là người đuổi và người chạy) được mô tả bởi các hệ phương trình vi phân có tham gia biến điều khiển. Trong bài toán này, người đuổi sẽ xây dựng điều khiển của mình theo thông tin của người chạy và trong thực tế, thông tin mà người đuổi xây dựng thường bị chậm bởi một khoảng thời gian nào đó. Bài báo này trình bày một số điều kiện đủ kết thúc trò chơi cho bài toán trò chơi đuổi bắt tuyến tính trên thang thời gian với thông tin chậm. Điều khiển của người đuổi và người chạy chịu tác động bởi hạn chế hình học.

Từ khóa


Trò chơi đuổi bắt, thang thời gian, điều khiển chấp nhận được, hạn chế, thông tin chậm

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved