THIẾT KẾ BUỒNG CỘNG HƯỞNG CHO LASER RẮN Nd:GLASS ĐƯỢC BƠM BẰNG LASER DIODE | Hảo | TNU Journal of Science and Technology

THIẾT KẾ BUỒNG CỘNG HƯỞNG CHO LASER RẮN Nd:GLASS ĐƯỢC BƠM BẰNG LASER DIODE

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/05/19                Ngày đăng: 08/05/19

Các tác giả

1. Nguyễn Văn Hảo Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Thế Tân, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
3. Trịnh Thị Lình, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Viết Hoằng, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

Tóm tắt


Chúng tôi trình bày các kết quả trong việc nghiên cứu, thiết kế tối ưu buồng cộng hưởng laser rắn Nd:glass được bơm bằng laser diode. Các nghiên cứu được tính toán nhờ sử dụng mô hình ma trận truyền chùm Gauss ABCD trong buồng cộng hưởng. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra ảnh hưởng của vị trí gương cầu, góc gấp gương cầu và độ dài các cánh lên kích thước chùm Gauss (kích thước thước mode laser) cũng như sự hoạt động ổn định của laser. Các thiết kế buồng cộng hưởng cho laser Nd:glass được bơm bằng laser diode được thảo luận cho cấu hình buồng cộng hưởng hình chữ Z.

Từ khóa


Buồng cộng hưởng quang học, laser rắn bơm bằng diode, laser rắn Nd:glass, thiết kế buồng cộng hưởng laser

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved