NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH LUỒNG GIAO THÔNG TRÊN MỘT TUYẾN PHỐ, SỬ DỤNG MATHLAB TÍNH MẬT ĐỘ PHƯƠNG TIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ | Trung | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH LUỒNG GIAO THÔNG TRÊN MỘT TUYẾN PHỐ, SỬ DỤNG MATHLAB TÍNH MẬT ĐỘ PHƯƠNG TIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/05/19                Ngày đăng: 08/05/19

Các tác giả

1. Lại Văn Trung Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Hoàng Phương Khánh, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
3. Quách Mai Liên, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, các bài toán về giao thông được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm  nghiên cứu. Việc tìm mật độ giao thông tại một thời điểm giúp ta dự báo được có xảy ra tắc nghẽn giao thông không. Vấn đề này sẽ được giải quyết thông qua việc giải bài toán phương trình luồng giao thông. Bài báo trình bày mô hình toán học cho hiện tượng xe lưu thông trên một tuyến phố thông qua phương trình luồng giao thông. Các tham số mô tả chuyển động của các phương tiện giao thông gồm tham số mô tả mật độ; tham số mô tả vận tốc; tham số mô tả lưu lượng xe. Bằng cách sử dụng phương pháp sai phân phương trình đạo hàm riêng, bài báo giải quyết một bài toán cụ thể cho phương trình luồng giao thông trên một tuyến phố.

Từ khóa


Phương trình luồng giao thông, mật độ, lưu lượng, vận tốc, sai phân

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved