MÔ HÌNH HOÁ MẠCH TỪ BÀI TOÁN 1D ĐẾN 3D BẰNG PHƯƠNG PHÁP MIỀN NHỎ HỮU HẠN | Vương | TNU Journal of Science and Technology

MÔ HÌNH HOÁ MẠCH TỪ BÀI TOÁN 1D ĐẾN 3D BẰNG PHƯƠNG PHÁP MIỀN NHỎ HỮU HẠN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/05/19                Ngày đăng: 08/05/19

Các tác giả

1. Đặng Quốc Vương Email to author, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2. Dular Patrick, Trường Đại học Liege

Tóm tắt


Trong bài báo này, phương pháp miền nhỏ hữu hạn được phát triển cho mô hình của mạch từ trong máy điện. Phương pháp cho phép chia một bài toán hoàn chỉnh bao gồm các trường cục bộ và toàn cục thành các bài toán nhỏ có kích thước nhỏ hơn với các lưới độc lập. Do đó, các mô hình nhỏ có thể được thực hiện từ bài toán 1-D đến 2-D đến 3-D, từ bài toán tuyến tính đến bài toán phi tuyến mà không phụ thuộc vào lưới của các bài toán nhỏ trước đó.  Các bài toán nhỏ được ràng buộc thông qua các điều kiện biên và điều kiện liên kết bề mặt. Mỗi một bài toán nhỏ được giải trên miền và lưới riêng của nó mà không ảnh hưởng tới miền khác hoặc trước đó, điều này giúp cho việc chia lưới thuận lơi hơn cũng như làm tăng hiệu quả tính toán cho cẳ các đại lượng trường cục bộ và trường toàn cục. Sau đó, nghiệm của bài toán hoàn chỉnh được xác định như là tập hợp nghiệm của các bài toán nhỏ thông qua phương pháp xếp chồng nghiệm.

Từ khóa


Dòng điện xoáy; từ trường; phương pháp phần tử hữu hạn; phương pháp miền nhỏ hữu hạn; mạch từ

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved