ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC SỨC KHỎE TỚI SỰ TỰ TIN VỀ CHO CON BÚ CỦA BÀ MẸ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2016 | Sơn | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC SỨC KHỎE TỚI SỰ TỰ TIN VỀ CHO CON BÚ CỦA BÀ MẸ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2016

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 12/05/17

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Sơn Email to author, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
2. Vi Thị Thanh Thủy, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
3. Trần Anh Vũ, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá hiệu quả của chương trình giáo dục sức khoẻ (GDSK) tới sự tự tin về cho con bú (STTVCCB) của bà mẹ. Nghiên cứu can thiệp có đối chứng được sử dụng trong nghiên cứu với cỡ mẫu là 60 bà mẹ được lựa chọn theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Các bà mẹ tham gia vào nghiên cứu được phỏng vấn để hoàn thành bộ câu hỏi đánh giá  STTVCCB ở giai đoạn trước và sau can thiệp ở nhóm chứng và nhóm can thiệp. Kết quả nghiên cứu chỉ ra STTVCCB của các bà mẹ được cải thiện sau khi nhận chương trình GDSK với p <0,001 và hiệu quả can thiệp đạt 35,6%.


Từ khóa


Sự tự tin, cho con bú, giáo dục sức khoẻ, bà mẹ, nhóm can thiệp

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved