ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC THEO YÊU CẦU DOANH NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC | Tuấn | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC THEO YÊU CẦU DOANH NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 09/05/19                Ngày đăng: 31/05/19

Các tác giả

1. Bùi Ngọc Tuấn, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Văn Việt, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
3. Mông Quốc Tuấn, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
4. Phạm Đăng Tứ Email to author, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đo lường mức độ đánh giá  của doanh nghiệp đã tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp các ngành của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên. Nhóm nghiên cứu đã lựa chọn 319/1276 doanh nghiệp đã tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đưa ra kết luận từ kết quả phân tích có giá trị, có sự so sánh cụ thể giữa các loại hình doanh nghiệp. Đồng thời chỉ ra nhu cầu tuyển dụng các ngành thuộc lĩnh vực đào tạo của nhà trường. Phương pháp thống kê mô tả cùng với kiểm định sự khác biệt độc lập được áp dụng với dữ liệu thu thập được từ 319 doanh nghiệp trong năm 2019. Kết quả phân tích chỉ ra rằng yêu cầu về chất lượng đào tạo của doanh nghiệp tương đối cao so với kỳ vọng của doanh nghiệp. Đối với chất lượng nguồn lực được đào tạo, các doanh nghiệp được khảo sát đánh giá từ mức khá trở lên và thỏa mãn về mức độ đáp ứng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng chỉ ra các nội dung cần đào tạo thêm.


Từ khóa


Chất lượng đào tạo; nguồn nhân lực; yêu cầu về chất lượng; chất lượng đào tạo thực tế; doanh nghiệp.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Đặng Xuân Hoan, “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đại học Việt Nam hiện nay”,http://www.tapchicongsan.org.vn/ Home/Nghiencuu-Traodoi/2015/32972/Phat-trien-nguon-nhan-luc-Viet-Nam-giai-doan-20152020-dap-ung.aspx, truy cập 8/5/2019.

[2]. Lại Thị Hoa, “Nhà tuyển dụng cần gì ở sinh viên tốt nghiệp”, 23/11/2017, http://tsc.edu.vn/Pages/ArticleDetail.aspx? siteid=1&sitepageid=138& articleid =446.

[3]. http://eduviet.vn/tin-tuc/hoach-dinh-nguon-nhan-luc-trong-doanh-nghiep.html, Truy cập 8/5/2019.

[4]. Trường Đại học Công nghệ thông tin &Truyền thông: Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 & Phương hướng công tác năm học 2018-2019.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved