PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI VIỆT NAM | Dung | TNU Journal of Science and Technology

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 09/05/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Thùy Dung Email to author, Trường Đại học Lâm nghiệp
2. Đào Thị Hồng, Trường Đại học Lâm nghiệp

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm khái quát các lý luận căn bản về thị trường chứng khoán phái sinh và các giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam đồng thời phản ánh thực trạng thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam qua hơn 1 năm triển khai và hoạt động. Trên cơ sở những hạn chế chỉ ra, nghiên cứu đưa ra một số giải pháp phát triển thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam: (1) Đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài; (2) Tiếp tục tăng cường hàng hóa cho thị trường chứng khoán phái sinh; (3) Tăng cường công tác giám sát, xử lý vi phạm trên thị trường; (4) Nghiên cứu và triển khai các cơ chế khuyến khích về phí, thuế hợp lý để tăng tính hấp dẫn khi tham gia thị trường chứng khoán phái sinh.

Từ khóa


Thị trường chứng khoán, Thị trường chứng khoán phái sinh, Giao dịch, Cổ phiếu, Sở giao dịch chứng khoán

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Thái Đắc Liệt, “Định hướng phát triển thị trường chứng khoán phái sinh ở nước ta”, Tạp chí khoa học - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 2014.

[2]. https://derivatives.hnx.vn.

[3]. https://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan /chinh-phu-muon-day-manh-phat-trien-thi-truong-phai-sinh-253948.html, truy cập ngày 9/4/2019.

[4]. http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2018-10-02/m-a-cong-ty-chung-khoan-tiep-tuc-soi-dong-trong-thoi-gian-toi-62622. aspx, truy cập ngày 3/6/2019.

[5]. https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet /65 1683-lich-su-hinh-thanh-va-phat-trien-cua-thi-truong-chung-khoan-phai-sinh-quoc-te, truy cập ngày 3/6/2019.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved