THÁI NGUYÊN VỚI CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU - ĐÔNG NĂM 1950 | Duy | TNU Journal of Science and Technology

THÁI NGUYÊN VỚI CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU - ĐÔNG NĂM 1950

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/05/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

Đặng Văn Duy Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Thái Nguyên là địa bàn chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954. Nơi đây là cửa ngõ của căn cứ địa Việt Bắc, nơi đặt các cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến nên thực dân Pháp luôn âm mưu đánh chiếm Thái Nguyên nhằm gây khó khăn cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Năm 1950, thực dân Pháp thực hiện tham vọng đánh chiếm Thái Nguyên để cứu nguy cho thất bại trên mặt trận biên giới Cao Bằng - Lạng Sơn. Tuy nhiên, quân và dân Thái Nguyên đã anh dũng phối hợp và trực tiếp chiến đấu để góp phần tạo nên thắng lợi vang dội trong chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950.


Từ khóa


Thái Nguyên; Chiến dịch; Biên giới; Thu - Đông; năm 1950...

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Lê Mậu Hãn (chủ biên), Đại cương lịch sử Việt Nam tập III, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2009.

[2]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tập I (1936-1965), 2003.

[3]. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Thái, Bắc Thái Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954, 1990.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved