ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TỰ CHỌN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬTCÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN | Nga | TNU Journal of Science and Technology

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TỰ CHỌN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬTCÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/05/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

Lưu Thanh Nga Email to author, Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, cùng với các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực Thể dục thể thao, chúng tôi đã tiến hành đánh giá thực trạng chương trình Giáo dục thể chất cũ và chương trình Giáo dục thể chất mới tại Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên. Nghiên cứu đã xác định được các nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả môn học Giáo dục thể chất tự chọn; từ đó đề xuất được 5 biện pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả môn học Giáo dục thể chất tự chọn cho sinh viên Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên. Các biện pháp đề xuất đã bước đầu được ứng dụng và đánh giá hiệu quả. Kết quả cho thấy các biện pháp đã có tác dụng tích cực đối với đối tượng nghiên cứu.

 


Từ khóa


Biện pháp; đánh giá; Giáo dục thể chất tự chọn; hiệu quả môn học; nâng cao; sinh viên.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, Văn bản chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục thể chất ở nhà trường các cấp, Hà Nội, 1998.

[2]. Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Hà Nội, 2013.

[3]. Dương Nghiệp Chí và cộng sự, Đo lường thể thao, Nxb Thể dục thể thao Hà Nội, 2006.

[4]. Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, Thông tư quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học, Hà Nội, 2015.

[5]. Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn, Lý luận và phương pháp thể dục thể thao, Nxb Thể dục thể thao, Hà Nội, 2006.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved