CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍCH CỰC HÓA PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH TRONG GIẢNG DẠY MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY | Huyền | TNU Journal of Science and Technology

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍCH CỰC HÓA PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH TRONG GIẢNG DẠY MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/05/19                Ngày đăng: 31/05/19

Các tác giả

1. Phạm Thị Huyền Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Vũ Thị Thủy, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong hệ thống các phương pháp dạy học ở nước ta, phương pháp thuyết trình là phương pháp truyền thống, có lịch sử lâu đời và được sử dụng sớm nhất trong lịch sử dạy học. Phương pháp thuyết trình có rất nhiều ưu điểm và đã góp phần tôn vinh các nhà giáo lỗi lạc bởi vốn kiến thức uyên thâm và khả năng diễn giảng điêu luyện. Nhưng hiện nay với sự phát triển nhanh, mạnh của khoa học công nghệ thì phương pháp thuyết trình đã bộc lộ những hạn chế, bởi nó chưa phát huy được tính tích cực, chủ động của người học, khả năng xử lý, khai thác và đánh giá thông tin chưa cao. Nếu phương pháp thuyết trình được kết hợp với các phương pháp dạy học khác như phương pháp đàm thoại, thảo luận nhóm,v.v… sẽ phát huy được những ưu điểm và khắc phục được mặt  hạn chế vốn có của phương pháp này.

Từ khóa


Phương pháp; phương pháp thuyết trình; tích cực hóa; thảo luận nhóm; nêu vấn đề.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Phạm Viết Vượng, Lý luận giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2008.

[2]. Phùng Văn Bộ, Một số vấn đề về phư¬ơng pháp giảng dạy và nghiên cứu triết học, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2001.

[3]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

[4]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved