DẠY HỌC NGOẠI NGỮ QUA MÔN ĐỀ ÁN KỊCH TIẾNG ANH TẠI KHOA NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Sơn | TNU Journal of Science and Technology

DẠY HỌC NGOẠI NGỮ QUA MÔN ĐỀ ÁN KỊCH TIẾNG ANH TẠI KHOA NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/05/19                Ngày đăng: 14/05/19

Các tác giả

1. Đỗ Thị Sơn Email to author, Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Thiết, Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Khái niệm áp dụng kịch vào giảng dạy không phải là mới nhưng ngày nay nó càng trở lên phổ biến hơn trong việc dạy và học ngoại ngữ. Đề án kịch Tiếng Anh là một trong những môn học được các em sinh viên Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên yêu thích. Bài viết này nhằm chia sẻ cách thức mà môn đề án kịch Tiếng Anh áp dụng phương pháp dạy học qua đề án để phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cho sinh viên. Một bản kế hoạch được xây dựng chi tiết theo từng tuần xuyên suốt một học kỳ về những hoạt động của giáo viên và sinh viên khi học môn học này cùng với phương pháp đánh giá sinh viên được các tác giả đề cập đến trong bài viết. Hy vọng  môn học này có thể được áp dụng rộng rãi ngoài phạm vi của Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên.

Từ khóa


Đề án kịch Tiếng Anh; dạy học ngoại ngữ; dạy học theo dự án; kỹ năng ngôn ngữ; tiếng Anh.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Fried-Booth, D., L. Project work (2nd ed.). New York: Oxford University Press, 2002.

[2]. Stoller, F., “Establishing a theoretical foundation for project-based learning in second and foreign language contexts. In Beckett, G., H. & P. C. Miller (Eds.)”, Project-Based Second and Foreign Language education: past, present, and future (pp. 19-40). Greenwich, Connecticut: Information Age Publishing, 2006.

[3]. Skehan, P., A cognitive approach to language learning. Oxford: Oxford University Press, 1998.

[4]. Coleman, J. A., “Project-based learning, transferable skills, information technology and video”, Language Learning Journal, 5, 35-37, 1992.

[5]. Levine, G., S., “Global simulation: a student-centered, task-based format for intermediate foreign language courses”, Foreign Language Annals, 37, 26-36, 2004.

[6]. Brown, A., L., Ash, D., Rutherford, M., Nakagawa, K., Gordon, A., & Campione, J., C., Distributed expertise in the classroom. In G. Salomon (Ed.), Distributed cognitions: Psychological and educational considerations (pp. 188-228). Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

[7]. Lee, I., “Project work made easy in the English classroom”, Canadian Modern Language Review, 59, 282-290, 2002.

[8]. Brophy, J. Motivating Students to Learn. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2004.

[9]. Larsen-Freeman, D., Techniques and principles in language teaching. Oxford: Oxford University Press, 2000.

[10]. Dörnyei, Z., Motivational Strategies in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

[11]. Gomez, David Izquierdo, “Using drama to improve oral skills in the ESL classroom”, International Schools Journal, Vol XXX No.1 November 2010.

[12]. Ntelioglou, BurcuYaman, Crossing borders: Drama in the second language classroom. ME Thesis. Graduate Program in Education. York University Toronto, Ontario. May 2006.

[13]. Gaudart, H., “Using drama techniques in language teaching”, In Sarinee, A. (Ed.). Language Teaching Methodology for the Nineties. Anthology Series 24, Singapore: Regional Language Centre, 230-249, 1990.

[14]. Paul Davies, The Use of Drama in English Language Teaching, TESL Canada Journal, Volumn 8, No. 1, 1990.

[15]. Levy M., “Project-based learning for language teachers: reflecting on the process. In R. Debski, J. Gassin, & M. Smith (Eds.)”, Language learning through social computing, (pp. 181-191). Melbourne: Applied Linguistic Association of Australia and Horwood Language Center, 1997.

[16]. Papandreou, A., P., “An application of the projects approach to EFL”, English teaching Forum, 32(3), 41-42, 1994.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved