MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỎI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN | Thoa | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỎI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/05/19                Ngày đăng: 31/05/19

Các tác giả

Trịnh Thị Kim Thoa Email to author, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng, củng cố, tăng cường lý tưởng, niềm tin và quyết tâm nỗ lực hành động nhằm góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho sinh viên. Mặc dù có tầm quan trọng như vậy, nhưng trong thời gian qua hiệu quả mà môn học này mang lại chưa cao. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng dạy và học môn học này trong các trường đại học hiện nay là vấn đề cấp bách, nhất là trong bối cảnh nước ta đang hội nhập sâu và rộng vào nền kinh tế thế giới, các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá con đường đổi mới của đất nước do Đảng lãnh đạo. Một trong những yêu cầu đặt ra là phải đổi mới phương pháp dạy học của người giảng viên. Trong bài viết này tác giả kiến nghị đổi mới hoạt động dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh bằng phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên. 


Từ khóa


Đổi mới phương pháp giảng dạy; phương pháp thảo luận nhóm; môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh; tính tích cực; sinh viên

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 29 – NQ/ TW của Hội nghị Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, 2013.

[2]. Bộ Giáo dục và đào tạo, Công văn số 83/BGDĐT - ĐH&SĐH về Hướng dẫn thực hiện chương trình các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, 2007.

[3]. Bộ Giáo dục và đào tạo, Quyết định số 52/2008/QĐ - BGDĐT về Chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ ĐH&CĐ dùng cho khối không chuyên ngành Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, 2008.

[4]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2015.

[5]. V.P.M.T, Phạt 260 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin https://thanhnien.vn/ thoi-su/phat-260-trieu-dong-vi-vi-pham-trong-linh-vuc-cong-nghe-thong-tin-418587.html.

[6]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, Tr. 272, 2000.

[7]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 6, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, Tr.51, 2000.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved