TĂNG CƯỜNG NỘI DUNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CÔNG DÂN CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI | Anh | TNU Journal of Science and Technology

TĂNG CƯỜNG NỘI DUNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CÔNG DÂN CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/05/19                Ngày đăng: 31/05/19

Các tác giả

1. Nguyễn Mai Anh, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Hoàng Lan Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nội dung giáo dục pháp luật về quyền công dân là một nội dung quan trọng trong Chương trình môn học Giáo dục công dân hiện hành. Chương trình giáo dục phổ thông mới đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố, trong đó môn học Giáo dục kinh tế và pháp luật ở bậc Trung học phổ thông cũng coi đây là một nội dung giáo dục trọng tâm bên cạnh những bổ sung thiết thực khác về pháp luật dân sự, lao động, hình sự… Những điểm kế thừa về nội dung giáo dục về quyền công dân trong chương trình này được đánh giá là khả thi và phù hợp với xu thế. Vì vậy, chương trình đào tạo sinh viên chuyên ngành Giáo dục Chính trị của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên cần tăng cường hơn nữa nội dung giáo dục về quyền công dân cho chương trình đào tạo giáo viên giảng dạy môn học Giáo dục kinh tế và pháp luật. Bài viết sẽ tập trung làm rõ những nội dung cần bổ sung trong chương trình và đề xuất một vài giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa giáo dục nội dung này cho sinh viên.

Từ khóa


Giáo dục kinh tế và pháp luật; giáo dục công dân; quyền công dân; giáo dục chính trị; chương trình đào tạo.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục công dân, Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2006.

[2]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sách giáo khoa môn Giáo dục Công dân lớp 11, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2018.

[3]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sách giáo khoa môn Giáo dục Công dân lớp 12, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2018.

[4]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục Công dân, Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018.

[5]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp năm 2013, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[6]. Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Quyết định số 3322/QĐ-ĐHSP ban hành Chương trình khung giáo dục đại học K51, 2016.

[7]. Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Đề cương môn học Pháp luật học ban hành kèm theo Quyết định số 3001/QĐ-ĐT ngày 11/9/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, 2015.

[8]. Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Đề cương môn học Hiến pháp và định chế chính trị ban hành kèm theo Quyết định số 3001/QĐ-ĐT ngày 11/9/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, 2015.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved