ĐỊNH HƯỚNG DẠY HỌC ĐOẠN TRÍCH ULISSES TRỞ VỀ (ODYSSEUS- HOMER) TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI THEO ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI SỬ THI VÀ LOẠI HÌNH TỰ SỰ | Thắm | TNU Journal of Science and Technology

ĐỊNH HƯỚNG DẠY HỌC ĐOẠN TRÍCH ULISSES TRỞ VỀ (ODYSSEUS- HOMER) TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI THEO ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI SỬ THI VÀ LOẠI HÌNH TỰ SỰ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/05/19                Ngày đăng: 14/05/19

Các tác giả

Nguyễn Thị Thắm Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Quan điểm xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới của chúng ta là mở và động. Theo quan điểm đó, Odysseus (Homer) tiếp tục trở thành ngữ liệu dạy học của môn Ngữ văn. Đoạn trích Ulisses trở về vốn được chọn và đưa vào giảng dạy trong chương trình sách giáo khoa Ngữ văn hiện hành. Với bài báo này, chúng tôi muốn cải thiện chất lượng dạy học đoạn trích trên thông qua một số kinh nghiệm dạy học đoạn trích theo đặc trưng của thể loại sử thi và loại hình tự sự. Ngoài ra, chúng tôi mong muốn thể hiện sự ủng hộ với những người giáo viên tiếp tục lựa chọn giảng dạy đoạn trích Ulisses trở về  trong chương trình THPT.

Từ khóa


Homer; Odysseus; chương trình giáo dục phổ thông mới; loại hình tự sự; thể loại sử thi.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi, Từ điển thuật ngữ văn học, Nxb Giáo dục. Hà Nội, 2006.

[2]. Nguyễn Thị Thắm, Một số kinh nghiệm dạy học nhóm tác phẩm văn học Nga thuộc loại hình tự sự trong chương trình Ngữ văn phổ thông, tập 191, số 15, 2018, 2018.

[3]. Lê Huy Bắc, Lê Nguyên Cẩn, Nguyễn Linh Chi, Giáo trình văn học phương Tây, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2011.

[4]. Truyện ngắn và tình huống truyện, (http://trenneoduongvan.bogspot.com)

[5]. Nhiều tác giả, Sách giáo khoa Ngữ văn 10, tập 1 , Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2013.

[6]. Nhiều tác giả, Sách giáo khoa Ngữ văn 10, tập 1 , Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2013.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved