BIỆN PHÁP SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC | Hoa | TNU Journal of Science and Technology

BIỆN PHÁP SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/05/19                Ngày đăng: 31/05/19

Các tác giả

Phùng Thanh Hoa Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong xã hội hiện nay, năng lực hợp tác được xem là một trong những năng lực quan trọng của con người. Chính vì lẽ đó, việc phát triển năng lực hợp tác không chỉ diễn ra bên ngoài xã hội mà ngay cả trong môi trường giáo dục thì nó cũng đang trở thành một xu thế tất yếu. Phương pháp thảo luận nhóm (hay dạy học nhóm nhỏ) chính là sự phản ánh thực tiễn của xu thế đó. Phương pháp thảo luận nhóm nếu được tổ chức tốt sẽ phát huy được tính tích cực, tính trách nhiệm, phát triển năng lực cộng tác làm việc và năng lực giao tiếp của sinh viên. Trong khuôn khổ bài viết này tác giả trình bày một số biện pháp sử dụng phương pháp thảo luận nhóm vào việc giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm phát triển năng lực của người học.


Từ khóa


thảo luận nhóm; phương pháp dạy học tích cực; giảng dạy; dạy học nhóm; hợp tác nhóm nhỏ.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương khóa XI, Văn phòng trung ương Đảng, Hà Nội, 2013.

[2]. Đinh Văn Đức - Dương Thuý Nga, Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội, 2009.

[3]. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016.

[4]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 10, Nxb Chính trị Quốc ggia, Hà Nội, 2002.

[5]. Nguyễn Lân, Lịch sử giáo dục học thế giới, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1958.

[6]. Nguyễn Đình Thọ, Giáo trình Nghiên Cứu Thị Trường, Nxb Lao Động, Hà Nội, 2011.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved