TRUYỀN DẠY LÀN ĐIỆU HÁT THEN TÀY TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC Ở HUYỆN ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN | Thủy | TNU Journal of Science and Technology

TRUYỀN DẠY LÀN ĐIỆU HÁT THEN TÀY TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC Ở HUYỆN ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/05/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Thu Thủy Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Đỗ Xuân Tùng, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


TÓM TẮT

Mục tiêu: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp truyền dạy làn điệu hát Then Tày trong môi trường giáo dục nhằm lưu bảo tồn giá trị ngôn ngữ, văn học và giá trị văn hoá ở huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận để phân tích, tổng hợp tài liệu về đặc điểm ngôn ngữ, văn học và văn hoá của lời Then Tày; phương pháp điều tra khảo sát và thực nghiệm sư phạm sử dụng để nghiên cứu thực trạng và giải pháp truyền dạy làn điệu hát Then trong môi trường giáo dục. Kết quả: Khái quát về làn điệu hát Then Tày, nêu thực trạng và đề xuất một số hình thức truyền dạy hát Then  trong môi trường giáo dục ở huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. Kết luận: Truyền dạy làn điệu hát Then trong môi trường giáo dục là cần thiết và hiệu quả, mang lại giá trị vững bền cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị ngôn ngữ. văn học, nghệ thuật, bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam.

 


Từ khóa


truyền dạy; hát then; môi trường giáo dục; ngôn ngữ; văn học; văn hoá; huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Triều Ân, Then Tày - Những khúc hát, Nxb Văn hoá dân tộc, Hà Nội, 2012.

[2]. Trần Trí Dõi, Thực trạng sử dụng ngôn ngữ của một số dân tộc thiểu số vấn đề đặt ra cho giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường ở Việt Bắc, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2006.

[3]. Tài liệu sưu tầm hát, Then Tày ở huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên (chưa xuất bản), 2019.

[4]. Nguyễn Văn Lộc, Nghiên cứu bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc, Nxb Đại học Thái Nguyên, 2010.

[5]. Lê Ngọc Thắng, Lê Bá Nam, Bản sắc văn hóa các dân tộc ở Việt Nam, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 1994.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved