ẢNH HƯỞNG CỦA LỜI DẪN TƯỜNG MINH CHO CÁC CHIẾN LƯỢC ĐỌC ĐẾN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU TẠI KHOA NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Thủy | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA LỜI DẪN TƯỜNG MINH CHO CÁC CHIẾN LƯỢC ĐỌC ĐẾN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU TẠI KHOA NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 13/05/19                Ngày đăng: 07/05/19

Các tác giả

Diêm Thị Thu Thủy Email to author, Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài viết nghiên cứu về ảnh hưởng của lời dẫn tường minh cho các chiến lược đọc hiểu đến kỹ năng đọc hiểu  tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên và thái độ của sinh viên đối với kỹ thuật này trong tiết học đọc. Để đạt đựơc mục tiêu nghiên cứu, tác giả đã sử dụng phương pháp phân tích định tính và định lượng, với các công cụ: bài kiểm tra trước và sau, và bảng câu hỏi khảo sát. Sau 10 tuần tiến hành thử nghiệm, kết quả của các bài kiểm tra đọc hiểu và bảng hỏi đã thể hiện rằng lời dẫn tường minh về các chiến lược đọc hiểu giúp sinh viên tăng cường kỹ năng đọc hiểu. Kết quả còn cho thấy lời dẫn tường minh đồng thời giúp sinh viên dường như tự tin hơn với việc học kỹ năng đọc.


Từ khóa


kỹ năng đọc, lời dẫn tường minh, sinh viên, đọc hiểu, kỹ năng.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. Williams, M. and Burden, R., Psychology for Language Teachers: A Social Constructivist Approach. Cambridge University Press, Cambridge, 1997.

[2]. Norris J. A., Looking at Classroom Management Through a Social and Emotional Learning Lens. Classroom Management in a Diverse Society. Vol. 42, Iss. 4, pp. 313-318, 2003. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4204_8

[3]. Latham, G. I., Behind the schoolhouse door: Eight skills every teacher should have. In G.I. Latham, Behind the schoolhouse door: Managing chaos with science, skills, and strategy (pp. 11-41). North Logan, UT: P & T Ink. 2002.

[4]. Charles C. M., Today's best classroom management strategies: paths to positive discipline. Boston: Pearson/Allyn Bacon, 2008.

[5]. Jerry D. L., Three Approaches to Classroom Management: Views from a Psychological Perspective. The Educational Forum. Vol 48, Iss. 1. pp. 124-125, 1982.

https://doi.org/10.1080/00131728309335886

[6]. Given L. M., Convenience Sample. The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods. SAGE Publications, 2008. https://doi.org/10.4135/9781412963909.n68

[7]. Dunbar, C. Jr., Classroom Management (Monograph). East Lansing, MI. Michigan State University Outreach, 2004.

[8]. Emmer, E., & Aussiker, A., School and classroom discipline pro- grams: How well do they work? In O. C. Moles (Ed.), Student discipline strategies: Research and practice (pp. 129–166). Albany, NY: SUNY Press, 1990.

[9]. Jones, F., & Jones, L.S., Comprehensive Classroom management. Boston: Allyn & Bacon, 2001.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2019.06.003

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved