SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÍCH CỰC VÀ HÒA NHẬP CHO HỌC PHẦN XÁC SUẤT THỐNG KÊ NHẰM NÂNG CAO KỸ NĂNG MỀM VÀ THÚC ĐẨY SINH VIÊN HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Hiếu | TNU Journal of Science and Technology

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÍCH CỰC VÀ HÒA NHẬP CHO HỌC PHẦN XÁC SUẤT THỐNG KÊ NHẰM NÂNG CAO KỸ NĂNG MỀM VÀ THÚC ĐẨY SINH VIÊN HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 13/05/19                Ngày đăng: 14/05/19

Các tác giả

1. Phạm Thanh Hiếu Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Mai Thị Ngọc Hà, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
3. Vũ Thị Thu Loan, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Xác suất thống kê là một môn học quan trọng trong chương trình đào tạo của các trường đại học kỹ thuật, trong đó có Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (TUAF). Mỗi năm học đều có hàng trăm sinh viên trong trường tham gia học học phần Xác suất thống kê (3 tín chỉ). Trong bài báo này, chúng tôi tìm hiểu và phân tích những ưu nhược điểm của phương pháp giảng dạy truyền thống và giới thiệu phương pháp giảng dạy tích cực và hòa nhập cho môn học Xác suất thống kê tại TUAF nhằm nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên và thúc đẩy sinh viên học tập một cách chủ động hơn cũng như giúp sinh viên có nhiều cơ hội để thể hiện hiểu biết của bản thân hơn trong các giờ học chính khóa trên lớp. Phương pháp giảng dạy được đề cập trong bài báo này đã và đang được tác giả của bài viết thực hiện trong các giờ giảng trên lớp cho học phần Xác suất thống kê (giảng dạy bằng Tiếng Việt) cho sinh viên hệ chính quy và học phần Thống kê đại cương (Elementary Statistics), Thống kê ứng dụng trong sinh học (Applied Statistics for Biological Science) (giảng dạy bằng Tiếng Anh) cho sinh viên hệ chính quy thuộc Chương trình tiên tiến.

Từ khóa


xác suất thống kê; kỹ năng mềm; giảng dạy tích cực và hòa nhập; thảo luận theo nhóm; thuyết trình.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Nguyễn Thị Dung, Phạm Thanh Hiếu, Mai Thị Ngọc Hà, Giáo trình nội bộ Xác suất & Thống kê, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, 2018.

[2]. Moore, D. S., The Basic Practice of Statistics, 4th Edition, New York, NY: W. H. Freeman

and Company, 2006.

[3]. Zimmer, J. C., Fuller, D. K., Factors affecting undergraduate performance in statistics: A review of literature, Paper presented at the Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Association, Tuscaloosa, AL, 1996.

[4]. Carlson, K. A., Winquist J. R., “Evaluating an active learning approach to teaching introductory statistics: A classroom workbook approach”, Journal of Statistics Education, 19(1), 2011.

[5]. Christopher, A. , Marek, P., “A palatable introduction to and demonstration of statistical main effects and interactions”, Teaching of Psychology, 36(2), 130-133, 2009.

[6]. Ryan, R. S., “A hands-on exercises improves understanding of the standard error of the mean”, Teaching of Psychology, 33(3), 180-183, 2006.

[7]. Quyết định số 245/QĐ-ĐT ngày 08/04/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc “Ban hành quy định về tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần và kiểm tra giữa kỳ, xét kết quả học tập, xếp hạng học lực và xếp hạng năm đào tạo cho sinh viên đào tạo hệ chính quy theo học chế tín chỉ”.

[8]. Freeman, S., Eddy, S.L., McDonough, M. Smith, M.K., Okoroafor, M.K., Jordt, H. Wenderoth, M.P., “Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics”, PNAS June 10, 2014 111 (23), 8410-8415, 2014.

[9]. Curran, C.M., Hawbaker, B.W., “Communities of Inclusive Practice: Professional Development for Educators - Research and Practice”, Handbook of Research on Classroom Diversity and Inclusive Education Practice, DOI: 10.4018/978-1-5225-2520-2.ch006, 2017.

[10]. Pfannienstiel, K.H., Sanders, J. “JC”, “Characteristics and Instructional Strategies for Students With Mathematical Difficulties: In the Inclusive Classroom”, Handbook of Research on Classroom Dversity and Inclusive Education Practice, DOI: 10.4018/978-1-5225-2520-2.ch011, 2017.

[11]. Popham, W., “Students’ attitudes count”, Educational Leadership, Feb. 84-85, 2005.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved