MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ- KỸ THUẬT, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN QUA GIẢNG DẠY MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN | Ánh | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ- KỸ THUẬT, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN QUA GIẢNG DẠY MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/03/17

Các tác giả

1. Lê Thị Ánh Email to author, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - ĐH Thái Nguyên
2. Hà Thị Thu Hằng, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo đề cập đến thực trạng nhân cách sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên hiện nay và vai trò của môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin đối với việc hình thành nhân cách sinh viên. Một số giải pháp nhằm xây dựng và phát triển nhân cách sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật qua giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin


Từ khóa


Giải pháp, xây dựng và phát triển, nhân cách, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved