HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH DU LỊCH CỘNG ĐỒNG GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI VÙNG CHÈ TÂN CƯƠNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN | Huệ | TNU Journal of Science and Technology

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH DU LỊCH CỘNG ĐỒNG GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI VÙNG CHÈ TÂN CƯƠNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/03/17

Các tác giả

1. Đặng Thị Bích Huệ Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Đặng Thị Mai Lan, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Quốc Huy, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Du lịch cộng đồng là loại hình du lịch bền vững, mang lại lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phương, bảo vệ môi trường, cung cấp cho du khách trải nghiệm mới và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Mục đích của hoạt động du lịch cộng đồng là tạo điều kiện cho mọi thành viên trong cộng đồng được tham gia vào hoạt động du lịch, tạo công ăn việc làm, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng dân cư địa phương nhằm xoá đói giảm nghèo, đồng thời tham gia vào công tác bảo tồn, giữ gìn những giá trị văn hóa và cảnh quan tự nhiên của vùng. Hơn nữa, du lịch cộng đồng là du lịch dựa vào dân, người dân chịu trách nhiệm ra quyết định, thực thi và điều hành các dự án phát triển du lịch của địa phương. Vùng chè Tân Cương nằm trong chương trình xây dựng mô hình thí điểm làng du lịch cộng đồng tại “Vùng chè đặc sản Tân Cương” gắn với mô hình xây dựng nông thôn mới theo chương trình đối tác đô thị và phát triển kinh tế giữa thành phố Thái Nguyên với thành phố Victoria - Canada, năm 2012. Đến nay, hoạt động du lịch trên địa bàn các xã vùng chè đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.


Từ khóa


Du lịch cộng đồng, kinh tế, nông thôn mới, vùng chè Tân Cương, Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved