PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐỌC VÀ NGHE SONG SONG GRADED STORIES | Huế | TNU Journal of Science and Technology

PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐỌC VÀ NGHE SONG SONG GRADED STORIES

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 15/05/19                Ngày đăng: 17/06/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Huế Email to author, Bộ môn Ngoại ngữ Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
2. Phạm Thị Hoàng Ngân, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
3. Mai Thị Thanh Thu, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
4. Vũ Thị Thu Phương, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Tóm tắt


Hầu hết các nghiên cứu gần đây về phương pháp Đọc và nghe song song (Reading while listening) chỉ tập trung vào hiệu quả của phương pháp này hoặc so sánh với các phương pháp khác hay sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng. Mục đích của nghiên cứu hành động định tính này  nhằm trả lời câu hỏi sinh viên năm thứ nhất tại trường Đại học Điều dưỡng Nam Định phản hồi như thế nào và tại sao khi áp dụng kỹ thuật đọc và nghe song song các câu truyện ngắn được đơn giản hóa trong lớp học tiếng Anh. Để thu thập và đối chiếu thông tin, nhóm nghiên cứu đã sử dụng 3 phương pháp thu thập dữ liệu gồm: phỏng vấn nhóm, phỏng vấn cá nhân và quan sát. Đối tượng nghiên cứu là 15 sinh viên năm nhất tại Đại học Điều dưỡng Nam Định với trình độ khác nhau từ sơ cấp tới tiền trung cấp. Dữ liệu được phân tích theo chủ đề (thematically analysis). Sau 14 tuần áp dụng phương pháp này, sinh viên phản hồi tích cực về mức độ tham gia vào các hoạt động và lợi ích của các hoạt động nói trên với sự phát triển ngôn ngữ; tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề liên quan đến các hoạt động bổ trợ và việc lựa chọn các câu truyện.


Từ khóa


phương pháp giảng dạy ngoại ngữ; đọc và nghe song song; graded stories; nghiên cứu hành động định tính; Đại học Điều dưỡng Nam Định

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. P. L. Lightbown, and N. Spada, How languages are learned, (3rd ed.), Oxford University Press, Oxford, 2006.

[2]. Mason, B., & Krashen, S., “Extensive reading in English as a foreign language”, System, vol. 25, 91–102. DOI: 10.1016/S0346-251X(96)00063-2, 1997.

[3]. Lee, S. Y., “Facilitating and inhibiting factors of EFL writing: A model testing with SEM”. Language Learning, vol. 55, 335–374. DOI: 10.1111/j.0023-8333.2005.00306.x, 2005.

[4]. Lee, S. Y., & Hsu, Y., “Determining the crucial characteristics of extensive reading programmes: The impact of extensive reading of EFL writing”, The International Journal of Foreign Language Teaching, Summer, 12–20, 2009.

[5]. Kirin, W., “Effects of extensive reading on students’ writing ability in an EFL class”, The Journal of Asian TEFL, vol 7, 285-308, 2010.

[6]. Mermelstein, A. D, “Improving EFL learners’ writing through enhanced extensive reading”. Reading in a Foreign Language, vol. 27, 182-198, 2015.

[7]. Bell, T., “Extensive reading: speed and comprehension”, The Reading Matrix, vol. 1(1), 19-23, 2001.

[8]. Lee, S. Y., “Revelations from Three Consecutive Studies on Extensive Reading”, Regional Language Center (RELC) Journal, vol. 38 (2), 150-170, 2007.

[9]. Sheu, P.H., “The Effect of Extensive Reading on Learners’ Reading Ability Development”. Journal of National Taipei Teachers College, vol. 17(2), 213-228, 2004.

[11]. Lee, S. Y., “Revelations from Three Consecutive Studies on Extensive Reading”. Regional Language Center (RELC) Journal, vol. 38 (2), 150-170, 2007.

[12]. Vandergrift, L., “Recent developments in second and foreign language listening comprehension research”, Language Teaching, vol. 40, 191-210, 2007.

[13]. Chang, C.-S. “Gains to L2 listeners from reading while listening vs. listening only in comprehending short stories”, System, vol. 37, 652-663, 2009.

[14]. Brown, R., Waring, R., Donkaewbua, S., “Incidental vocabulary acquisition from reading, reading-while-listening, and listening to stories”, Reading in a Foreign Language, vol. 20, 136-163, 2008.

[15]. Gobel, P., “The effect of reading while listening on TOFL gain”, English Forum of Higher Education, vol. 1, 45-51, 2011.

[16]. Mckay, L., S., Researching second language classrooms, Taylor and Francis, New Jersy, 2006.

[17]. Ferrance, E., Action research, LAB, Brown University, 2000.

[18]. Burns, A., Doing action research in English language teaching. A guide for practitioners. Routledge, London, 2009.

[19]. Day, R. & Bamford, J., Extensive Reading In The Second Language Classroom. Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

[20]. Dahlberg, L. & McCaig, C. (Eds). Practical Research and Evaluation: A Start-to-Finish Guide for Practitioners. Sage publication, London, 2010.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2019.06.1438

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved