XÂY DỰNG ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN LÀ VẤN ĐỀ THEN CHỐT TRONG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH – MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Linh | TNU Journal of Science and Technology

XÂY DỰNG ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN LÀ VẤN ĐỀ THEN CHỐT TRONG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH – MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/03/17

Các tác giả

Ngô Hải Linh Email to author, Trung tâm Giáo dục quốc phòng – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong nhiều năm qua, vấn đề nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng đặc biệt là xây dựng động cơ học tập, nâng cao nhận thức cho học viên là vấn đề được quan tâm tại Trung tâm giáo dục quốc phòng (GDQP) – Đại học Thái Nguyên. Trung tâm đã tập trung giáo dục quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân để sinh viên có nhận thức sâu sắc về âm mưu, thủ đoạn chống phá của Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, xây dựng cho sinh viên có kỹ năng quân sự cần thiết để phát triển nhân cách toàn diện, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên hiện nay một bộ phận không nhỏ sinh viên còn xao nhãng trong việc học tập, nhất là môn học GDQP và AN, do đó việc xây dựng động cơ học tập cho sinh viên là vấn đề then chốt trong nâng cao chất lượng giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng an ninh tại Đại học Thái Nguyên.


Từ khóa


xây dựng động cơ học tập, giáo dục quốc phòng, trung tâm giáo dục quốc phòng Đại học Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved