BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TRONG DẠY HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Huệ | TNU Journal of Science and Technology

BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TRONG DẠY HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/03/17

Các tác giả

Trần Thị Huệ Email to author, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Đánh giá (ĐG) kết quả học tập (KQHT) theo hướng đánh giá năng lực là hết sức cần thiết đối với sinh viên (SV) các trường Đại học và Cao đẳng. Trên cơ sở nghiên cứu lí luận về đánh giá trong giáo dục, bài báo đã mô tả thực trạng triển khai đánh giá năng lực người học trong dạy học Xác suất Thống kê cho Sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật - ĐHTN.


Từ khóa


Đánh giá; kết quả học tập; sinh viên, xác suất thống kê, năng lực

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved