PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP SINH VIÊN TIẾNG ANH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG SAU 2015 THÔNG QUA MÔ HÌNH SINH VIÊN TRỢ GIẢNG | Oanh | TNU Journal of Science and Technology

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP SINH VIÊN TIẾNG ANH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG SAU 2015 THÔNG QUA MÔ HÌNH SINH VIÊN TRỢ GIẢNG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/03/17

Các tác giả

1. Phạm Thị Kiều Oanh Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Hồng Minh, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Đức Hoàng, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
4. Vi Thị Trưng, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Phát triển năng lực nghề nghiệp sinh viên là một trong những nhiệm vụ then chốt của các trường sư phạm trong giai đoạn hiện nay nhằm đào tạo những nhà giáo tương lai vừa hồng, vừa chuyên. Bên cạnh việc tăng cường cho sinh viên tham gia thực tập sư phạm tại trường phổ thông, hiện nay, ở các trường đại học có nền giáo dục phát triển trên thế giới, mô hình sinh viên trợ giảng (MHSVTG) đã được áp dụng rộng rãi. Tuy nhiên, mô hình này tại các trường đại học tại Việt Nam còn chưa phổ biến và chưa được quan tâm đúng mức bởi các nhà sư phạm và các nhà quản lý giáo dục. Bài viết này sẽ tập trung phân tích những thuận lợi của MHSVTG đối với sự phát triển nghề nghiệp trong tương lại của sinh viên. Thêm vào đó, bài báo cũng đề xuất mô hình và cách thức triển khai mô hình sinh viên trợ giảng tiếng Anh tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.


Từ khóa


năng lực nghề nghiệp, phát triển nghề nghiệp, sinh viên trợ giảng, thực tập nghề nghiệp, đào tạo giáo viên.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved