LAI GIỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA DÊ LAI F1 (♂ BOER × ♀ ĐỊA PHƯƠNG) TẠI TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI PHÓ BẢNG, HÀ GIANG | Thăng | TNU Journal of Science and Technology

LAI GIỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA DÊ LAI F1 (♂ BOER × ♀ ĐỊA PHƯƠNG) TẠI TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI PHÓ BẢNG, HÀ GIANG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 24/01/17

Các tác giả

1. Trần Văn Thăng Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Hữu Hòa, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
3. Hà Thị Hảo, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện tại tỉnh Hà Giang nhằm đánh giá công thức lai giữa dê đực Boer với dê cái địa phương. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ thụ thai giữa dê đực Boer và dê cái địa phương là 70%, số con sơ sinh /lứa là 1,19 và tỉ lệ nuôi sống đến 3 tháng tuổi là 92%. Dê lai F1 (♂ Boer × ♀ địa phương) có màu sắc lông giống bố Boer đầu nâu đỏ và đầu đen là 47,83%, còn lại là màu vàng, đen, lang nâu trắng và trắng. Khối lượng của dê đực và dê cái lai F1 (♂ Boer × ♀ địa phương) lúc sơ sinh, 3, 6, 9 và 12 tháng tuổi lần lượt là 2,55 và 2,12; 11,96 và 10,49; 18,58 và 16,88; 26,37 và 24,44; 31,63 và 28,32 kg. Sinh trưởng tuyệt đối và sinh trưởng tương đối của dê lai F1 (♂ Boer × ♀ địa phương) tuân theo quy luật sinh trưởng chung của gia súc. Như vậy, khối lượng của dê lai F1 (♂ Boer × ♀ địa phương) lúc 12 tháng tuổi cao hơn so với dê địa phương 65,9% và dê lai F1 (Bách Thảo × Cỏ) 17,2%.


Từ khóa


Dê Boer, Dê địa phương, Dê lai F1, Lai giống, Sinh trưởng.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved