PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TÁI SINH IN VITRO PHỤC VỤ CHUYỂN GEN Ở CÂY THỔ NHÂN SÂM (Talinum paniculatum Gaertn.) | Trang | TNU Journal of Science and Technology

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TÁI SINH IN VITRO PHỤC VỤ CHUYỂN GEN Ở CÂY THỔ NHÂN SÂM (Talinum paniculatum Gaertn.)

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 24/01/17

Các tác giả

1. Vũ Thị Như Trang, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Tâm, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
3. Chu Hoàng Mậu Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Thổ nhân sâm (Talinum paniculatum Gaertn.) là loại cây thân thảo có giá trị dược liệu cao, có khả năng sản xuất các dược chất như saponin, 3-O-β-D-glucosyl-β-sitosterol, β-sitosterol và một số chất khác. Cây Thổ nhân sâm được sử dụng để diệt virus, nấm molluscicidal, tác dụng long đờm, chữa ho, thông tiểu. Tái sinh in vitro không những nhằm tăng sinh khối mà còn phục vụ chuyển gen trong chiến lược cải thiện hàm lượng dược chất trong cây Thổ nhân sâm. Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày kết quả tối ưu điều kiện khử trùng hạt, tạo vật liệu, môi trường nuôi cấy in vitro và giá thể thích hợp đưa cây Thổ nhân sâm ra môi trường tự nhiên. Hạt nảy nầm cao và tỉ lệ nhiễm nấm mốc thấp nhất khi hạt được khử trùng bằng javel trong 10 phút. Đoạn thân mang mắt chồi bên là vật liệu thích hợp để tạo đa chồi. Môi trường MS cơ bản bổ sung BAP 2,0 mg/l là môi trường thích hợp cho sự phát sinh và sinh trưởng chồi từ đoạn thân mang mắt chồi bên. IAA 0,5mg/l là môi trường thích hợp để tạo rễ của cây Thổ nhân sâm. Giá thể thích hợp để đưa cây ra môi trường tự nhiên là đất mùn và trấu hun với tỉ lệ 1:1. Gây tổn thương bằng cách chẻ dọc hoặc dùng mũi kim châm vào đoạn thân mang mắt chồi bên đều cho hiệu quả tạo đa chồi cao.


Từ khóa


Môi trường nuôi cấy, tái sinh in vitro, đa chồi, Talinum paniculatum, đoạn thân mang mắt chồi bên.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved