MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG THỜI ĐẠI 4.0 | Khánh | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG THỜI ĐẠI 4.0

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 25/05/19                Ngày đăng: 14/06/19

Các tác giả

1. Hoàng Thị Kim Khánh, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên
2. Bùi Thị Thanh Vân Email to author, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

Tóm tắt


Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) đã ảnh hưởng rất lớn đến các ngành, lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa xã hội, trong đó có lĩnh vực Du lịch. CMCN 4.0 sẽ góp phần làm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tăng thêm sức hấp dẫn của du lịch. Đồng thời, cũng đặt ra yêu cầu đối với các địa phương trong chiến lược phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong bối cảnh đó, tỉnh Thái Nguyên cũng đã chủ động có những thay đổi trong lĩnh vực du lịch và đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu của CMCN 4.0.

Dựa trên kết quả nghiên cứu về thực trạng nguồn nhân lực du lịch tỉnh Thái Nguyên, nhóm tác giả đánh giá những ưu điểm cũng như những hạn chế cần khắc phục, từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực,  cung cấp cho thị trường nguồn nhân lực du lịch năng động, sang tạo, chuyên nghiệp, có tay nghề cao, tạo cơ sở quyết định cho sự thành công của mục tiêu phát triển ngành du lịch tỉnh Thái Nguyên nói riêng, và của Việt Nam nói chung.


Từ khóa


Nguồn nhân lực; du lịch; đào tạo; chất lượng; cách mạng công nghiệp 4.0

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. Pham Chuan, Bich Ngoc, “Tourism through Viet Bac heritage areas”, 11/15/2017, http://www.baobackan.org.vn/channel/12413/201711/thai-nguyen-phat-trien-du-lich-tro -thanh-nganh-kinh-mui-nhon-5558458, access time 04/15/2019.

[2]. Thai Nguyen Department of Culture, Sports and Tourism, Summary report of cultural, sports and tourism activities in 2018, the tasks of the year 2019, 2019.

[3]. Politburo, Resolution 08-NQ/TW dated January 16, 2017 of the Politburo on developing tourism to become a key economic sector, 2017.

[4]. Central Executive Committee, Resolution No. 05-NQ / TW dated November 1, 2016 on a number of major undertakings and policies to continue to renovate the growth model, improve the quality of growth, productivity, competitiveness of the economy, 2016.

[5].Government, Decree No. 101/2017 / ND-CP dated September 1, 2017 on training and retraining of cadres, civil servants and officials, 2017.

[6]. Duc Hieu, Industrial Revolution 4.0 will change the tourism industry drastically, 6/19/2017, https://dulich.tuoitre.vn/du-lich/cach-mang-40-se-thay-doi-manh-nganh-du -lich-1334136.htm, access time 04/15/2019.

[7]. Minh Khoa, What is the Fourth Industrial Revolution?,07/27/2017, https://baomoi.com/cuoc-cach-mang-cong-nghiep-4-0-la-gi/c/22861841.epi, access time 04/15/2019.

[8]. Minh Hoang, Tourism industry with industrial revolution 4.0, 6/19/2017 http://toquoc.vn/Thoi_su/nganh-du-lich-voi-cach-mang-cong-nghiep-40-243427.html, access time 04/15/2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2019.06.1594

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved