THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN DẠY HỌC PHẦN KIẾN THỨC “CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰC” THEO CÁC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH | Huyền | TNU Journal of Science and Technology

THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN DẠY HỌC PHẦN KIẾN THỨC “CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰC” THEO CÁC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 02/06/19                Ngày đăng: 31/05/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Thanh Huyền Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên
2. Đỗ Huy Khôi, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo đưa ra phương pháp: Thiết kế phương án dạy học phần kiến thức “Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực” thuộc chương “Cân bằng và chuyển động của vật rắn” theo hướng phát triển các hoạt động nhận thức tích cực, tự lực của học sinh. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học vật lý ở trường phổ thông, cần tổ chức tiến trình dạy học cho học sinh có khả năng tự chủ trong việc tiếp thu kiến thức, tự lập luận, tư duy, tìm tòi giải quyết vấn đề trong quá trình chiếm lĩnh kiến thức. Bài báo góp phần đổi mới phương pháp dạy học tại trường phổ thông, khắc phục phương pháp dạy học thụ động.

Từ khóa


Momen lực; cân bằng; vật rắn; trục quay cố định; vật lý.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Phạm Hữu Tòng, Tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh theo hướng phát triển năng lực tìm tòi sáng tạo giải quyết vấn đề và tư duy khoa học, Hà Nội, 2005.

[2]. Phạm Hữu Tòng, Dạy học vật lý ở trường phổ thông theo định hướng phát triển hoạt động tích cực tự chủ sáng tạo và tư duy khoa học. Nxb Sư phạm Hà Nội, 2004.

[3]. Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học vật lý ở trường phổ thông, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2001.

[4]. Lương Duyên Bình (Tổng chủ biên) (2006), Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập Vật lý 10, Nxb Giáo dục, 2006.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved