MÔ HÌNH TRÒ CHUYỆN TIẾNG ANH VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI QUA PHẦN MỀM SKYPE (VIETSKYPE) TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Loan | TNU Journal of Science and Technology

MÔ HÌNH TRÒ CHUYỆN TIẾNG ANH VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI QUA PHẦN MỀM SKYPE (VIETSKYPE) TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/06/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

Nguyễn Thị Minh Loan Email to author, Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo này sẽ giới thiệu mô hình của dự án VietSkype, nói chuyện với tình nguyện viên nước ngoài thông qua Skype, đã được áp dụng thành công tại Khoa Ngoại ngữ. Bài viết sẽ trình bày cơ sở lí luận về mô hình học tập ngoài lớp học thông qua phần mềm Skype, chỉ ra những lợi ích khi sử dụng phương thức lớp học này, từ đó đề xuất quy trình ứng dụng phần mềm Skype trong phát triển kỹ năng khẩu ngữ cho sinh viên trong hoàn cảnh dạy học của Việt Nam, đặc biệt là tại các cơ sở đào tạo đại học. Bài viết cùng trình bày thử nghiệm thực tế mô hình VietSkype tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên bao gồm các bước tiến hành và bước đầu đánh giá về tính hiệu quả của mô hình này.


Từ khóa


VietSkype; mô hình; giao tiếp; môi trường; khẩu ngữ.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Blake, R., Brave New Digital Classroom: Technology and Foreign Language Learning. Washington, D.C.: Georgetown UP, 2008.

[2]. Collentine, J., & Freed, B. F., Learning context and its effects on second language acquisition: Introduction. Studies in Second Language Acquisition, 26(02), 153-171, 2004.

[3]. Krashen, S., Principles and practices in second language acquisition. Oxford, England: Pergamon, 1982.

[4]. Krashen, S., Second Language Acquisition and Second Language Learning. University of Southern California, 2012.

[5]. Levy, M., & Stockwell, G., CALL dimensions: options and issues in computer assisted language learning. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2006.

[6]. Chang, Y.Y., The potential of synchronous text-based computer-mediated communication for second language acquisition. Issues in Information Systems, 8(2), 355–361, 2007.

[7]. Murray, D. E., Protean communication: The language of computer-mediated communication. Tesol Quarterly, 34(3), 397-421, 2000.

[8]. Tsui, A. B. M., Maximizing computer-mediated communication as a collaborative learning environment for ESL teachers. Information Technology & Multimedia in English Language Teaching. Retrieved December 1, 2015, from http://elc.polyu. edu.hk/conference papers/tsui.html, 2001.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved