THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Tiến | TNU Journal of Science and Technology

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/06/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Tân Tiến Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Bùi Thanh Thủy, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Đỗ Phạm Thủy Vân, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
4. Đào Thị Thu Hoài, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
5. Đinh Mạnh Hùng, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
6. Vừ Thị Bích Thiều, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
7. Đồng Thị Thùy Linh, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Đội ngũ giảng viên là nhân tố quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.  Vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới luôn là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của Nhà trường. Nghiên cứu này đánh giá được thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp mô tả, với thiết kế cắt ngang. Kết quả nghiên cứu: Đánh giá được thực trạng, mức độ hài lòng của giảng viên đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên như: Phát triển triển các lĩnh vực mũi nhọn, chuyên sâu trong định hướng phát triển của Nhà trường; không ngừng nâng cao chế độ, chính sách cho giảng viên được cử đi đào tạo sau đại học; tăng cường công tác Hợp tác quốc tế.


Từ khóa


Đào tạo; bồi dưỡng; đội ngũ giảng viên; cơ cấu; chính sách.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Đỗ Thanh Năm, Thu hút và giữ chân người giỏi, Nxb Trẻ, TP. HCM, 2006.

[2]. Trường Đại học Y-Dược - Đại học Thái Nguyên, Kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 2025, 2033/QĐ-ĐHTN ngày 10/8/2010, 2010.

[3]. Nguyễn Thị Thu Hương, “Xây dựng đội ngũ giảng viên trường Đại học”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, 28, tr 110-116, 2012.

[4]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 10/2009/TT-BGDĐT, ngày 07/5/2009, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ, 2015.

[5]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 08/2017/TT-BGDĐT, ngày 04/7/2017, Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ, 2017.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved