NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH HỒ NÚI CỐC | Thiệu | TNU Journal of Science and Technology

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH HỒ NÚI CỐC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/06/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

Đoàn Quang Thiệu Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Khu du lịch Hồ Núi Cốc thuộc tỉnh Thái Nguyên có tiềm năng phát triển du lịch, nhưng hiện nay chưa phát triển xứng với tiềm năng của nó. Kết nghiên cứu điều tra 200 khách du lịch, phân tích hồi quy cho thấy mức độ ảnh hưởng của 8 yếu tố đến sự phát triển Khu du lịch Hồ Núi Cốc bao gồm: Cảnh quan; cơ sở hạ tầng; phương tiện thăm quan; các dịch vụ; khách sạn, nhà nghỉ; trật tự và an toàn xã hội; hướng dẫn viên du lịch; giá dịch vụ. Trong đó có 5 yếu tố cần có các giải pháp tháo gỡ là: Kiến trúc cảnh quan, phát triển cơ sở hạ tầng, tăng cường phương tiện thăm quan, phát triển đa dạng các dịch vụ, tăng cường số lượng và chất lượng khách sạn, nhà nghỉ thì Khu du lịch Hồ Núi Cốc sẽ phát triển.

Từ khóa


Du lịch; Hồ Núi Cốc; phát triển du lịch; chất lượng dịch vụ; cơ sở hạ tầng.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1577/QĐ-TTg ngày 15/11/2018: Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030, 2018.

[2]. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, “Kê mô tả được dùng để mô tả đặc trưng của tập dữ liệu khảo sát”, Phương pháp chọn mẫu, tập 2, tr.24, 2008.

[3]. Nguyễn Trọng Nhân, Phan Thành Khởi, “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch sinh thái huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang”, Tạp chí khoa học Trường Đại học An Giang, ISSN 0866 - 8086, Vol. 9(1), tr. 93-100, 2016.

[4]. Đào Trung Kiên, SPSS là gì và các ứng dụng, Trung tâm nghiên cứu định lượng, website: http://nghiencuudinhluong.com, 2016.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved