CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 1997 – 2017 | Oanh | TNU Journal of Science and Technology

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 1997 – 2017

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/06/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Thu Oanh Email to author, Khoa Ngoại Ngữ - ĐH Thái Nguyên
2. Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Thái Nguyên là một trong những trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của vùng Đông Bắc. Hòa nhập với sự phát triển của đất nước, từ sau ngày tái lập tỉnh (1/1/1997) đến năm 2017, Thái Nguyên đã từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với vị trí địa lí thuận lợi, đất đai, tài nguyên khoáng sản đa dạng, phong phú, tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch lịch sử, du lịch về nguồn hấp dẫn, tỉnh Thái Nguyên có nhiều điều kiện thuận lợi mà nhiều tỉnh miền núi phía Bắc không có, giúp cho Thái Nguyên có tiềm năng phát triển, không chỉ hiện tại, mà cả trong tương lai. Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã có những chủ trương hợp lý, đúng đắn cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Thái Nguyên đang từng bước hòa nhập với nền kinh tế thị trường của cả nước và thế giới trong thế kỉ XXI.


Từ khóa


Thái Nguyên; nguồn lực; kinh tế; chuyển dịch; cơ cấu.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Địa chí Thái Nguyên, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.22, tr.68, 2009.

[2]. Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên -Thai Nguyen Statistical YearBook, Thái Nguyên, tr.20, tr.195, tr.271, tr.303, 2017, 2018.

[3]. Thái Nguyên - Thế và lực mới trong thế kỉ XXI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.25 - 29, 2005.

[4]. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tr.121 - 136, 5/2007.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved