VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN TRONG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY BIỆN CHỨNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | Hoa | TNU Journal of Science and Technology

VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN TRONG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY BIỆN CHỨNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/06/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

Phùng Thanh Hoa Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Năng lực tư duy biện chứng là sức mạnh không thể thiếu được của mỗi con người trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Vì vậy, việc học tập là nhiệm vụ chính và là nhiệm vụ hàng đầu để rèn luyện nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên. Những nguyên lý triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin là khoa học trang bị cho sinh viên, góp phần rèn luyện, nâng cao nghệ thuật nắm bắt và vận dụng linh hoạt các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. Chính vì lẽ đó, triết học Mác – Lênin có vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên nói chung và sinh viên trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông nói riêng.


Từ khóa


Triết học Mác – Lênin; năng lực tư duy; biện chứng; sinh viên; đại học.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. V.I. Lênin, Toàn tập, tập 23, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1980.

[2]. V.I.Lênin, Toàn tập, tập 42, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1980.

[3]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 8, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002.

[4]. Hồ chí minh, Toàn tập, tập 9, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002.

[5]. Hồ Chí Minh, Về liên minh công nông, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1977.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved